ارتشیان، نجیبان بی ادعا

با نگاهی گذرا به تاریخ جهان نقش نظامیان در پیدایش و استمرار تمدن ها، حکومت ها و سیستم های حاکمیتی بر همگان واضح و مبرهن است.
ارتش و نظامیان جایگاه خاصی در باورها واعتقادات تمدن های کهن دارند تا جایی که خدایان خاص جنگ را در این آئین ها به خود اختصاص داده اند. ارتشیان به عنوان رکن اساسی این جوامع بوده و طبقه خاص و ممتازی به شمار می‌آمدند.به عنوان مثال در جامعه هند باستان (کشتاریاها) جایگاه خاصی داشته و حاکمان نیز این طبقه بر می‌خواستند.
در ایران نیز در دوره باستان و پس از اسلام نظامیان جایگاه مهمی‌داشتند تا جایی که قرآن کریم در آیه 95سوره نسا مجاهدان را ستوده است.
در ایران باستان بر اساس نظر اوستا جنگا ور ان طبقه ممتاز جامعه بودند.


نظامیان ایرانی در طول تاریخ با عشق به این مرز و بوم زیسته ودر موقع لزوم جان خود را فدای ایران زمین نموده اند.ارتشیان در ذهن و خاطره کوتاه مدت و دراز مدت مردم ایران همواره به منافع ملی و امنیت ملی ایران پایبند بوده اند.
با نجابت از منابع عمومی‌که در دسترس دارند سو استفاده ننموده‌اند در حالی که از رفاه نسبی هم برخوردار نبوده اند.
در دوران معاصر نیز ارتشیان در رویدادهای تاریخی و سرنوشت ساز این مرز و بوم در راستای منافع ملی وامنیت ملی تلاش بی وقفه کرده و می‌کنند. نقش ارتش در فرو نشاندن فتنه آذربایجان و کردستان پس ازجنگ جهانی دوم که میرفت کیان ایران را بر باد دهد شاهد این مدعا است.
نقش ارتش در سرکوب جدائی طلبان پس از انقلاب اسلامی‌نیز بر همگان واضح و مبرهن است. حضور در هشت سال دفاع مقدس و دلاوری هاوجانفشانی این دلاور مردان را تاریخ ایران هرگز فراموش نخواهد کرد.
ارتشیان در حوادث و بلا یای طبیعی همچون.سیل ، زلزله و....همواره در کنار مردم حاضر و به هم وطنان ایرانی خدمت رسانی نموده اند.
به عنوان مثال در بلای کرونا که کشور درگیر آن است خوش می‌درخشند.
تاریخ ایران حکایت از ان دارد ارتشیان در همه صحنه ها حضور داشته صادقانه و بی ادعا در خدمت ایرانیان هستند. به همین دلیل ارتشیان جایگاه خاصی در میان ملت ایران داشته ودر قلب مردم ایران جای دارند.با توجه به شرایط می‌طلبد حاکمان و دولت مردان به این خادمان صادق
بی ادعا توجه بیشتری نمایند.