خبر

دکتر مصطفی کواکبیان در توئیتی به موضوع وحدت جناح‌های سیاسی برای مقابله با کرونا پرداخت.
متن کامل این توئیت به شرح زیر است: «در مجلس گفتم همه جناح‌های سیاسی باید برای مقابله با کرونا دست در دست یکدیگر نهاده و این موضوع موجب تسویه حساب‌های جناحی نباشد و البته با کمیته حقیقت‌یاب، علل کاهش حدود 60% مشارکت مردم در انتخابات اسفند را بررسی و وزرای دولت پاسخگوی علت عدم تاخیر انتخابات علی رغم اطلاع از کرونا
 باشند.»