پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور

دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، دادستانی تهران اعلام کرد:درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می‌دارد:
اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی وانقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.
ثانیا: اعلام می‌دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات وفسادهای رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده وبرخی دیگر همچنان در حال رسیدگی وانجام تحقیق مي‌باشد، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، ونیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی می‌باشد که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام مي‌گردد.


ثالثا: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۹۷۰/۶۴۰/۱۷۱/۸ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام مي‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیچگونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است. که ضمن وارد دانستن اشکالات وایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان وصاحبنظران اقتصادی هم بارها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.
رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۲ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ مي‌باشد، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر گردیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.
خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقا اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده‌اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی مي‌باشد.
در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸ را شامل مي‌شود که گزارش مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.
۱- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ‌زاده»
به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای وسازمان یافته درحد کلان(دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق‌های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس ونیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم مي‌باشد.
- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمي‌پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و ...»
۲- به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۰۴/۱۲/۹۸ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذ شده به نفع دولت محکوم گردیده‌اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام مي‌باشد.
۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و غیره به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۲۳/۱۱/۹۷ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری،شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا مي‌باشد.
۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و غیره
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۲۹/۱۱/۹۸ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا مي‌باشد.
۵- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی ، یوسف جنت مکان و غیره»
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۲/۱۰/۹۸ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء مي‌باشد.