روحاني بر اجراي قانون تاکيد دارد حتي در مورد فريدون!

رسانه صداوسيما همنوا با دلواپسان مجلس شد
روحاني بر اجراي قانون تاکيد دارد حتي در مورد فريدون!
اميري فراهاني: پرونده حسين فريدون
دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت


آرمان ملي- ياسمين طالقاني: دلواپسان مجلس دهم مي‌خواهند تا آخرين روزي که در مجلس حضور دارند براي دولت و رئيس‌جمهور حاشيه‌سازي کنند و هر بار با يک موضوع. ديروز هم دلواپسان به‌صورت هماهنگ بحث پرونده حسين فريدون برادر رئيس‌جمهور را مطرح کردند. حسن روحاني بر اجراي قانون تاکيد دارد اما ظاهرا دلواپسان تصور مي‌کنند با طرح اين پرونده به اهداف خود مي‌رسند. ديروز عضو هيات رئيسه مجلس به خبرگزاري فارس گفت: «گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره پرونده تحصيلي حسين فريدون به هيات رئيسه مجلس ارسال شده است. اين گزارش در دستور هفتگي قرار دارد و به محض اينکه رسيدگي به طرح دو فوريتي اصلاح قانون انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراي شهر به اتمام برسد، قطعا قرائت خواهد شد.» احمد اميرآبادي فراهاني ادامه داد: «بر اساس قانون قطعا اين گزارش بايد قرائت شود و در حال حاضر هم در دستور هفتگي قرار دارد. هر چند بررسي و قرائت گزارش پرونده حسين فريدون در دستور هفتگي قرار داشت، اما به خاطر رسيدگي به جزئيات طرح دو فوريتي اصلاح قانون انتخابات مجلس، قرائت نشده است.» وي در همين زمينه اضافه کرد: «بنابراين به محض به اتمام رسيدن بررسي جزئيات طرح مذکور قطعا گزارش پرونده حسين فريدون که در کميسيون آموزش تهيه شده است، نيز بررسي مي‌شود.»
گمانه تخريب سريالي
موضوعي که بايد به آن توجه داشت طرح گمانه تخريب سريالي است چنانکه اظهارات اميرآبادي فراهاني در حالي بيان شد که کيهان يادداشتي را منتشر کرد که در بخشي از آن آمده بود: «مجلس دهم که ناکارآمدي، منفعت‌جويي و وکيل‌الدوله‌بودن از مشخصه‌هاي اصلي آن بوده است، روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند اما بازهم از سياسي‌کاري دست بر نمي‌دارد. گرچه در بدترين شرايط کشور مجلسي‌ها بيشتر در تعطيلي بسر بردند اما اينکه هيات‌‌رئيسه مجلس، بررسي پرونده «حسين فريدون»، برادر رئيس‌جمهور را از دستور کار پارلمان حذف کرد يا لوايح مربوط به ايجاد و توسعه «مناطق آزاد» جديد را در دستور کار خود قرار داد، نکات قابل تأملي است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. جالب توجه آنکه اخيرا 170نفر از نمايندگان که اکثريت آنها جزو بازندگان سياسي انتخابات اخير هستند، کمتر از 40 روز مانده به مجلس يازدهم، با ارائه يک طرح دوفوريتي، خواستار شفافيت آراي نمايندگان شدند؛ در حالي که چند ماه پيش اکثريت آنها از مخالفان جدي شفافيت آراء بودند!».
رسانه صداوسيما عقب نماند!
ديروز نشريه جام جم که منتسب به صداوسيماست هم به تخريب حسين فريدون از زاويه ديگر پرداخته و نوشته است: «صبح 11 شهريور 97 خبري منتشر شد مبني بر اينکه حسين فريدون از رساله دکتراي خود با عنوان «گفتمان عدالت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ چالش‌ها و دستاوردها» دفاع مي‌کند. اين خبر با واکنش‌هاي بسياري همراه شد و فرداي آن روز خبر رسيد که جلسه دفاع رساله دکتراي حسين فريدون که قرار بود در دانشگاه شهيد بهشتي بررسي شود، به‌دليل به حد نصاب نرسيدن استادان داور، لغو شد. عليرضا سليمي، عضو کميسيون آموزش مجلس از تشکيل کميته‌اي سه نفره براي بررسي پرونده فريدون خبر داد. در 13 مهر 98 هم محمدمهدي زاهدي، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بررسي پرونده مدرک تحصيلي فريدون در قالب شکايت به قوه قضائيه خبر داد، اما خبر قطعي درباره سرنوشت اين ماجرا منتشر نشد.»