عملکرد قابل‌قبول دولت در مدیریت کرونا

جلسه‌اي با حضور روساي حدود 20 انجمن تخصصي در حضور رئيس‌جمهور برگزار شده که در اين جلسه هر کدام از روساي انجمن‌ها، دغدغه‌ها و نگاه خودشان را داشته‌اند. اگر منصف باشيم با توجه به شرايط کشور، اعم از تحريم‌ها و... آب‌ديده شده‌ايم، اما به‌رغم همه اينها، در مقايسه با کشورهاي پيشرفته درمي‌يابيم که گرچه در شروع کار ابهاماتي وجود داشته ولي با همه اين شرايط نظام بهداشت و درمان و کادر درمان، پزشکان و پرستاران به نياز مردم براي دريافت خدمات بهداشتي- درماني پاسخ داده‌اند. هرچه جلوتر رفتيم ستاد ملي کرونا مشروعيت بيشتري پيدا کرد و تبعيت مردم بيشتر شد. خيلي از مردم فاصله‌گذاري اجتماعي را پذيرفته بودند. نمي‌خواهم بگويم نمره 20 به دولت بدهيم، ولي به‌گونه‌اي رفتار شد که هم تجهيزات و هم خدمات بهداشتي- درماني در اختيار مردم قرار گرفت. با مديريتي که انجام شد مردم در اقلام اوليه زندگي کمبود جدي احساس نکردند. همگرايي بين قواي مختلف بيشتر شد و الان يک مقدار ثبات بيشتري پيدا کرده و همه به اين درک مشترک رسيده‌اند که موضوع کرونا را نبايد سياسي کنند. همه بايد عليه کرونا کار کنيم که خود اين مساله به مردم آرامش داده است. در دوران کرونا شاهد تجمع نبوديم، درحالي که در بحران‌هاي قبلي مردم آزردگي‌هايي داشتند. کشوري مثل آلمان براي تهيه ماسک با مشکل مواجه شد ولي ما بالاخره توانستيم بعد از يکي، دو هفته به هر شکلي، کار را مديريت کنيم؛ گرچه به لحاظ قيمت‌ها مشکلاتي به‌وجود آمد. به‌نظرم اينها اتفاقات خوبي است؛ گرچه اين نقد را دارم که هنوز نتوانسته‌ايم از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي به خوبي استفاده کنيم. پژوهشي هم که ايسپا انجام داده بود، حکايت از رضايت حدود 75‌درصدي مردم از عملکرد دولت داشت. اين امر مي‌تواند يک نشانه خوب براي دولت باشد و اميدواريم دولت بتواند از اين ظرفيت براي برداشتن گام‌هاي بعدي به درستي استفاده کند. البته اين مساله به منزله ناديده گرفتن نقاط ضعف و مطالبه‌گر نبودن نيست. به‌نظرم قرار است با کرونا زندگي کنيم و طبيعتا هر چه جلوتر مي‌رويم، ممکن است پيچيدگي‌ها خودش را بيشتر نشان دهد. مراکز پرريسک هنوز فعال نشده‌اند و در اين رابطه به دولت فشار وارد مي‌آيد. اين نگراني وجود دارد که محدوديت منابع موجب شود دولت نتواند آنگونه که مي‌خواهد از مشاغل غيررسمي حمايت کند. به‌نظرم اين نکته قابل‌تأملي است و بايد واقع‌بينانه با اين موضوع برخورد کرد. اگر واقع‌بينانه برخورد کنيم و انصاف داشته باشيم دولت عملکرد قابل قبولي داشته اما همچنان مي‌تواند بهتر و بيشتر عمل کند. يکي از راه‌ها اين است که همزمان دولت از متخصصان مشورت بگيرد. خود اين مسائل مي‌تواند همگرايي را افزايش دهد. در اين راستا دولت مي‌تواند‌ از همه ظرفيت‌هاي علمي کشور و همچنين‌ سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان پشتوانه‌اي فکري، پژوهشي و اجرايي استفاده کند. به‌نظر مي‌رسد اين فرصت ذي‌قيمتي است؛ با توجه به اينکه بحران کرونا تقريبا يک بحران جهاني است و همه کشورها درگير آن هستند و سابقه هم نداشته که يک ويروس همزمان در يک بازه زماني کوتاه همه را درگير خودش کند.