تحولی بنیادی در راه است


عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار
از مطالعه نحوه ظهور هژمون‌های جهانی در سده‌های اخیر دو نکته به دست می‌آید؛ نخست، هژمون‌ها پس از بحران‌هایی مانند جنگ‌های بزرگ ظهور یافتند. هژمون انگلیسی پس از جنگ‌های ناپلئونی وارد شد و امریکا بعد از جنگ جهانی اول و بویژه جنگ جهانی دوم به‌عنوان یک قدرت اوج گرفت. دوم، رشد و تسلط هژمون‌ها با تحول جدی در حوزه علوم و فنون و پیشرانی آنها در این زمینه همراه بوده است. انگلیس، سوار بر دستاوردهای انقلاب صنعتی اول و مکانیزه شدن حاصل از نیروی محرکه موتورهای بخار و امریکا با داشتن دست بالا در دانش و تکنولوژی تولید انبوه مبتنی بر انرژی الکتریکی و علوم سیستم‌ها محور اقتصاد دنیا شدند. براساس نگاه هایدگر، تکنولوژی پدیده‌ای است که در طول تاریخ شکل می‌گیرد اما در برخی زمان‌ها به نقطه‌ای می‌رسد که تاریخ را شکل می‌دهد. بدین‌ترتیب، این تکنولوژی است که تعیین‌کننده نحوه زندگی بشر، روابط اقتصادی- اجتماعی و حتی سیاسی و نظامی در درون کشورها و سطح بین‌المللی است.