بانک صادرات ایران، میزبان شفافیت


گروه بانک و بیمه: یازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالمسازی اداری برای دستیابی به اقتدار اقتصادی در برجسپهر بانک صادرات ایران برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، محمدرضا پورابراهیمی در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی، قائممقام مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره و مدیر امور بازرسی و تطبیق بانک صادرات ایران و مدیران کل بازرسی دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد برگزار شد، از میزبانی و تلاشهای مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران برای ارتقای بانک در سالهای اخیر تشکر کرد و جایگاه نظارت و بازرسی را در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای داشتن نظام سالم اداری و اقتصادی دو نگاه وجود دارد. از یک سو، اساساً سلامت اداری یک تکلیف دینی و اعتقادی ماست. بر اساس آموزههای دینی، هرکس از اقدام خلاف قانون و اقدام خلاف شرع، انتفاع مالی و غیر مالی بدست آورد، نامشروع است. از این رو تکلیف ما حفظ و ارتقای سلامت ساختار اداری و اقتصادی کشور است.

وی اظهار کرد: نتایج تحقیقات و مدلهای علمی در دنیا این است که کشوری که در آن سلامت و شفافیت اطلاعات اقتصادی وجود نداشته باشد، رفتار منطقی بر ای تخصیص بهینه منابع اتفاق نخواهد افتاد، کارایی نظام اقتصادی کاهش پیدا میکند و انتفاع مردم از سرانه اقتصادی کاهش مییابد. نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و سرانه رفاه کم میشود. پس مبارزه با فساد اقتصادی با رویکرد شفافیت اطلاعات اقتصادی قبل از هرچیز نرخ کارایی نظام و اثرگذاری در نظام اقتصادی کشور را افزایش میدهد.

پورابراهیمی گفت: نمیتوان به حداکثر نرخ رشد اقتصادی رسید، مگر اینکه شفافیت اطلاعات اقتصادی در بهترین شرایط قرار گیرد. نتیجه سالمسازی اقتصادی دستیابی به ثروت و اقتدار اقتصادی و رسیدن به نرخ بازده بالا در اقتصاد کشور است. از این رو است که در دنیا مرتبا در حال ارائه مدلهای مختلف در این زمینه هستند.

وی FATF را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ماهیت FATF ماهیت قابل قبولی است اما غرب به عنوان یک ابزار سیاسی از آن علیه کشور ما استفاده میکنند.

پورابراهیمی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران دو نگاه اعتقادی و علمی مبنای سیاستگذاری است. برای رسیدن به اقتدار اقتصادی راهی جز شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالمسازی اداری و اقتصادی نداریم هر کس در این رویکرد اخلال ایجاد کند، منافع ملی و نرخ رشد اقتصادی را هدف گرفته و عملا کار دشمن را در نظام اقتصادی انجام میدهد. جهت و سمت و سوی نظام اقتصادی در مجلس و دولت این است که باید با پدیده فساد روبرو نشویم تا نیاز به مبارزه با آن باشد. راه مناسب مبارزه با فساد همان پیشگیری است.

هادی عبداللهی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست، از میزبانی بانک صادرات ایران جهت برگزاری این نشست قدردانی کرد و گزارشی از اقدامات و برنامههای حوزه بازرسی و نظارتی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد را ارائه داد.

عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران نیز در این نشست، عملکرد و دستاوردهای بانک صادرات ایران طی سالهای اخیر و فعالیتهای انجام شده در حوزه بازرسی در این بانک را ارائه کرد.

ایرج نیکاختر در این نشست با معرفی ظرفیتها و قابلیتهای بانک صادرات ایران، گفت: این بانک با دارا بودن بیش از دو هزار و ٢٠٠ شعبه و باجه در داخل و ٢٤ شعبه در خارج از کشور، نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد. طی دو و نیم سال گذشته با کاهش تدریجی و از بین رفتن زیان به سودآوری رسیده و در این جهت، با افزایش ١٥٨ درصدی منابع ارزان قیمت، روند سودآوری را تسریع بخشیده به نحوی که سهم بازار سپردههای بانک با سیر صعودی خود، به مرز ٩ درصد در سال ٩٩ رسیده است. عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اهمیت قیمت تمام شده پول در بانکها تاکید کرد: با اعمال مدیریت مناسب و تلاش همه مدیران و همکاران بانک، بهای تمام شده پول از سال ٩٦ تا کنون از رقم ٢٠.٧ درصد به ١٣.٩ درصد کاهش یافته که موفقیت قابل توجهی برای بانک صادرات ایران به حساب میآید.