تحریم ها موجب شفاف شدن ضعف های داخلی


سیداحمد آوایی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

امروزه آمریکا در انزوای کامل قرار دارد که عدم همراهی غربیها با فضاسازیهای بینالمللی دولت ترامپ در فعال کردن مکانیسم ماشه بهترین دلیل بر انزوای آمریکاست. اروپاییها خواستار حفظ برجام هستند اما تلاشی جهت عمل به تعهدت خود نمیکنند. اروپاییها بعد از خروج آمریکا از برجام علیرغم تظاهر به پایبندی و همراهی با ایران، هیچ اقدام عملی انجام ندادند.اروپایی ها در ظاهر وانمود میکنند که با سیاست های ایالات متحده آمریکا همراه نیستند اما این به تنهای کافی نیست. کشورهای اروپایی عضو برجام باید تعهدات خود را در مقابل ایران عملیاتی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل باید منسجمتر عمل کند. سیستم اداری، اجرایی و مجموعه نظام جمهوری اسلامی ما با سلامت، اراده بیشتر و چابک سازی میتواند از این مرحله عبور کند.

آنچه در این بین بسیار اهمیت دارد این است که تحریمها کشور ما را از پا در نمیآورد زیرا منشاء آسیبها داخلی است. متاسفانه امروز مشکلاتی بر سر راه واردات برخی کالاها ایجاد شده که منشأ آنها داخلی است بنابراین همراهی و سلامت اداری نهادهای مختلف مانند گمرک و سایر سیتم های اجرایی لازم و ضروری است.

سرمایه گذاران داخلی باید از سوی سیستم داخلی حمایت شوند، بانکها در موارد مختلفی کارآفرینان را زمین زدند لذا بانکها با استناد به مبانی اسلامی و ملی میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.

نکته مهم این است که تحریمها موجب شفاف شدن ضعفهای داخلی شده است. ما باید این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم. فرار از پرداخت مالیات و قانون گریزی قطعا آسیبزا است. مجلس یازدهم نیز در تصویب قوانین از تصمیمات و برخوردهای جناحی پرهیز میکند و مصالح ملی را در نظر دارد.

بحث دیگر نفوذ دشمن در داخل کشور به ویژه در زمان جنگ است. دشمنان عموما از نقطه ضعفها در داخل نفوذ میکنند بنابراین انسجام و سلامت سیستم موجب رفع بسیاری از مشکلات میشود البته معتقدیم تحریم و خروج آمریکا از برجام بیاثر نبوده اما عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم هم نبوده است.