بند‌ناف نفت را باید قطع کنیم

ادامه سخن روز/ دل خوش هستند که 10، 20 و 50 تا تبصره تصويب کرده‌اند درحالي که همه مشکلات در رديف‌هاست و يک‌باره 10هزار رديف را تصويب مي‌کنند و خبري هم از درون آنها ندارند. مشکل اصلي را رها کرده و به مشکلات جزئي‌تر مي‌پردازند. اما تنظيم بودجه بر مبناي 10 درصد اتکا به نفت نويد خوبي است. ما «بايد بند ناف نفت را قطع کنيم» و نبايد نفت را در هزينه‌هاي روزمره استفاده کنيم. برخي مراجع و علما، چون درآمد نفت را سرمايه‌اي مي‌دانند بنابراين مصرف در بودجه جاري را حرام مي‌دانند. درآمد نفت را براي سرمايه‌گذاري درنظر بگيريم؛ ولي بودجه‌هاي مازاد و زائد را لااقل يک‌سال قطع کنند. اگر برخي از اين موسسات يک‌سال تعطيل باشند، هيچ اتفاقي نمي‌افتد. اتفاق در داخل خانواده‌هايي مي‌افتد که در اثر فقر دارند نابود مي‌شوند. اتفاقات بسيار بد در بين مردم مستضعف و ضعيفي مي‌افتد که در اثر کمبود درآمد، بدترين شرايط زندگي را تحمل مي‌کنند. پيشنهادم به مجلس انقلابي اين است که يک کار خير از خودشان در ظرف چهار سال نشان دهند و نحوه بودجه‌ريزي کشور را از بودجه‌ريزي متروکه قديمي غيرقابل دفاع، که به هدرفت منابع کشور مي‌انجامد، به بودجه عملياتي تبديل کنند. اين امر باعث مي‌شود که ظرف دو، سه سال آينده، بودجه‌عملياتي شود و در سال‌هاي بعد بودجه بر مبناي صفر اتفاق بيفتد که مترقي‌تر از عملياتي است و راه را براي ما باز خواهد کرد. يکي از گرفتاري‌هاي ما، نحوه بودجه‌ريزي کشورمان است که اميد است دلسوزان به آن بپردازند. هرچند بعيد به‌نظر مي‌رسد اين اتفاق در مجلس بيفتد؛ مگر اينکه کارشناسان خبره بيرون مجلس را از بخش‌خصوصي و دانشگاه‌ها دعوت کرده و به ياري بطلبند تا بتوانند اين کار اساسي و ريشه‌اي را انجام دهند و خدمت ماندگاري براي کشور و مردم ارائه دهند.