روی کاغذ و در مقام عمل!

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی آنچه روی کاغذ درست از آب درآید، در مقام عمل لزوما درست از کار درنمی‌آید، اما آنچه روی کاغذ درست از آب درنیاید، به طور حتم در عمل درست از کار درنمی‌آید! پس برای آنکه چیزی در عمل درست از کار درآید، ابتدا باید روی کاغذ درست از آب درآید! جز این باشد، یعنی اینکه منطقی بر جهان حاکم نیست یا اینکه آدمیزاد از کشف آن منطق به‌کلی عاجز است! نتیجه چنین باوری این خواهد شد که  چیزی به نام تفکر و تعقل، یاوه و بی‌ثمر است و عاقل و جاهل را تفاوتی نیست!  ولی به نظرم، منطقی بر جهان ما حاکم است. این منطق در بیشتر موارد چندان روشن و سهل نیست بلکه در مجموعه درهم‌تنیده‌ای از جزئیات بی‌نهایت پنهان شده است! از این رو، کشف آن نیازمند تلاش و زحمت بسیار است و معمولا فقط بخشی از آن به فهم می‌آید. به میزانی که به این منطق دست می‌یابیم، به همان میزان قادریم صورت مساله‌ای را روی کاغذ درست از آب درآوریم و نسبت به صحت آن در عمل به همان اندازه مطمئن باشیم. اما اگر نتوانیم مساله‌ای را روی کاغذ حل کنیم، در مقام عمل هرگز قادر به حل آن نیستیم! چه خنده‌دار و خوشمزه است که در کشور ما بسیاری از مدعیان نمی‌توانند مساله‌ای را روی کاغذ حل کنند، اما ادعای حل کردن آن مساله را در حوزه عمل دارند! همین‌ها از بحث و گفت‌وگو و تبادل‌نظر گریزانند! آنکه از بحث و گفت‌وگو گریزان و هراسان است، یعنی روی کاغذ هم نمی‌تواند مساله‌ای را درست از آب درآورد چه رسد به مقام عمل! این قبیل افراد معمولا برای کتمان ضعف خود به زبان تحقیر می‌گویند «فلان راه‌حل روی کاغذ درست است، اما در عمل اینطور نیست!» و بعد خود را «مرد عمل» معرفی می‌کنند! گویی مرد عمل یعنی فردی که از تفکر و تعقل و منطق به کلی بی‌بهره است! خداوند این مملکت را از چنین مردان عملی در امان دارد!