کاهش ریسک اعتباری


علی سعدوندی

کارشناس اقتصادی

پس از گذشت مدتها چالش در نظام بانکی و مشکلاتی که از چک گریبانگیر مردم شد، قانون جدید چک به تصویب رسید و اجرای آن لازم شد. بی شک قانون جدید چک بهترین نوآوری است که در سالهای اخیر در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور انجام شده است زیرا این قانون میتواند ریسک اعتباری را در جامعه کاهش دهد. بر اساس قانون جدید چک اگر کسی در جامعه به اعتبار نیاز داشته باشد، میتواند از طریق چک این اعتبار را خلق کند و در تاریخ سررسید نیز آن را محو کند به گونهای که موجب ایجاد تورم هم نشود.

اما اقتصاد از موارد بسیاری تاثیر می گیرد که نقش چک در اقتصاد نیز جالب توجه است. بهترین نوع پول خصوصی همین چکهایی هستند که در بازار وجود دارند و هرکسی به اعتبار و به پشتوانه خودش میتواند چک بکشد و اگر اعتبار داشته باشد، چک در جامعه گردش میکند و اگر هم نداشته باشد، چک گردش پیدا نمیکند.

در حال حاضر نرخ بهره در اقتصاد کشور بسیار بالا است و بالا بودن نرخ بهره به معنای کاهش سرمایهگذاری در کشور است که این امر موجب شده است تا در یک دهه اخیر نرخ رشد تأمین سرمایه کشور منفی شود؛ موضوعی که میتوان از طریق کاهش نکول بانکی آن را مدیریت کرد. یکی از موارد مهم نکول، چکهای برگشتی است و قانون جدید چک در کاهش چکهای برگشتی موفق بوده است و امید میرود با کاهش چکهای برگشتی، نکول هم کاهش پیدا کند.

البته در قانون جدید چک یک سقف اعتباری برای همه افراد قائل شده است که این موضوع میتواند محدود کننده باشد و من خبر ندارم که چرا این سقف اعتباری در قانون خوب و مترقی چک قرار گرفته است.