تأمین نیمی از منابع بودجه با مالیات

 در شرایطی که اکثر کشورهای دنیا، بخش عمده منابع مالی خود را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌کنند، این نسبت در کشور ما معکوس بود و عمده منابع بودجه با نفت تأمین می‌شد. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم شرایط تغییر کرد. در همین راستا شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶.۲، ۳۹.۴، ۳۷.۵ و ۴۰ درصد بوده است، ولی با وجود برآوردهای اولیه درباره سهم 40 درصدی مالیات از منابع بودجه در سال‌جاری، تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد، نشان می‌دهد که این سهم به نزدیک 50 درصد رسیده است که در واقع دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد. براساس گفته‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امسال سهم مالیات در بودجه دولت به ۴۹ درصد رسید.
داوود منظور با بیان اینکه این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: با رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی و اجرای برنامه‌هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین اهتمام بی‌دریغ کارکنان نظام مالیاتی و با رعایت تکریم مؤدی ‌مداری و حرکت در مسیر عدالت مالیاتی، این امر محقق شده است.