بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی های صنعتی

آرمان امروز: حضــرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز به مدت ســه ساعت از نمایشــگاه توانمندی های داخلی کــه در حوزه های مختلف برپا شــده بود بازدید کردند. این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال «تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین» نامگذاری شــده بود، برگزارشد. در این نمایشــگاه توانمندیهای داخلی در حوزه های صنایع معدنی و اکتشــافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کشاورزی و غذایی، حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی، بخش مسکن، نفت و پتروشــیمی، لوازم خانگی، نســاجی، صنایع آبــزی پروری، آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی و سدسازی و طرح های مدیریت آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده بودند.