بازنگری دولت در فیلترینگ اینترنت

آرمان امروز: با اعلام رسمي تغيير دبير شوراي عالي فضاي مجازي، متن حکم سيد ابراهيم رييسي براي سيد محمد آقاميري منتشر شد. حکمي که در آن بر بازنگري در سياست‌هاي مسدودسازي فضاي مجازي با تأکيد بر ارزش‌هاي ديني و انقلابي و توجه به اقتضائات نوين فضاي مجازي تاکيد شده است. همچنين در اين حکم که در آن از تاکيد بر حمايت از اقتصاد ديجيتال تا صيانت از کاربران و ديپلماسي تعامل نکاتي به ميان آمده است، تاکيد شده:
 تحقق دولت هوشمند و حکمراني فناورانه و مبتني بر «داده» به منظور بسط عدالت و شفافيت
 ارتقاي مشارکت اجتماعي و تسهيل زندگي مردم از طريق توسعه خدمات هوشمند ديجيتال
 تکميل و توسعه شبکه ملي اطلاعات

 تقويت سياست‌هاي صيانت از حريم خصوصي کاربران و امنيت سايبري
 توجه ويژه به اقتصاد ديجيتال و رشد سهم آن در اقتصاد و توليد ملي
 بازنگري در سياست‌هاي مسدودسازي فضاي مجازي با تأکيد بر ارزش‌هاي ديني و انقلابي و توجه به اقتضائات نوين فضاي مجازي
  مواجهه هوشمندانه با فرصت‌ها و تهديدهاي فضاي مجازي با رويکرد بسط فرهنگ ايراني