صدورقرار منع تعقیب روزنامه سازندگی

 دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی، اعلام کرد: در باره موضوع مرتبط با گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی گزارش نشده بود.اول اسفند‌ماه بود که هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه خود روزنامه سازندگی را به استناد تبصره 2 ماده (۵) و بند 11 ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد. در استدلال هیئت نظارت بر مطبوعات بیان شده بود: «با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته، هیئت نظارت بر مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد». پس از انتشار این خبر و توقیف روزنامه سازندگی پرونده این روزنامه با موضوع انتشار مطلبی درباره گرانی گوشت در بازار به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و به یکی از شعب بازپرسی رفت.پس از بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده از پرونده تشکیل شده با موضوع انتشار گزارشی با عنوان «طغیان گوشت»، بازپرس برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد. به گزارش میزان، در قرار صادر شده بازپرس پرونده اعلام شده: در گزارش روزنامه سازندگی با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده و گزارش مورد اشاره صرفا رویکرد تحلیلی داشته است.طبق قرار صادر شده مطلب مورد اشاره بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت نوشته شده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم‌انگاری شده باشد، مشاهده نکرده است.در عین حال پس از توقیف موقت سازندگی، سایت روز پلاس  رویکرد این روزنامه وفهرستی از تیترهای  آن مانند «دور افتخار با بورکینافاسو » را دلیل این توقیف اعلام کرده بود که اکنون معلوم می شود این توقیف به طور مشخص برای تیتر «طغیان گوشت » بوده است.