«فتاح» پاسخ تهران به ۴ دهه تحریم نظامی بود

آن‌گونه که انتظار می‌رفت، خبر رونمایی از موشک هایپرسونیک «فتاح» بلافاصله د ر صد ر اخبار رسانه‌های د اخلی و منطقه‌ای قرار گرفت، چرا که نشان‌د هند ه یک تحول اساسی د ر قد رت بازد ارند گی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رفت. این موشک از د قت فزایند ه، سرعت بسیار بالا، قابلیت مانور‌پذیری فوق‌العاد ه و همچنین از توان پنهان‌کاری و عبور از سامانه‌های راد اری برخورد ار است. هایپرسونیک یا موشک اَبَرصوت به موشکی گفته می‌شود که سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت د اشته باشد. با رونمایی این موشک، ایران جزو چهار کشور د ارای این فناوری شد. موشک فتاح به د لیل نوع حرکت آن که د ر جهات و ارتفاع مختلف است، با هیچ موشکی قابل انهد ام نیست. به انگیزه این افتخار بزرگ د فاعی، د ر گفتگو با عباس مقتد ایی، نمایند ه مرد م اصفهان د ر مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، اهمیت راهبرد‌ی و بازد ارند گی رونمایی از موشک فتاح را بررسی کرد یم. رونمایی از موشک فتاح باعث توجه گسترد ه رسانه‌های منطقه و رسانه‌های بین‌المللی به د ستاورد جد ید تهران بود. تحلیل شما از تأثیر رونمایی از آن د ر قد رت بازد ارند گی ایران چیست؟
موشک فتاح نه فقط مبحث بازد ارند گی بلکه بسیاری از مفاهیم و موضوعات د یگر را د ر کنار خود د ارد و نشان‌د هند ه پیشرفت ایران د ر حوزه‌های مختلف است. د ر واقع ابعاد نظامی یا د فاعی موشک یک مبحث است و د ستیابی ایران به قد رت فراتر از قد رت‌‍‌های موجود، هماهنگی میان د ستگاه‌های مختلف علمی، فنی، نهاد‌های د انش بنیان و فراتر رفتن از مرز‌های د انش، مسائل د یگری است که فتاح نشان‌د هند ه آن است. موشک فتاح نشان‌د هند ه حد بالای پیشرفت‌های ایران است. این پیشرفت هم فقط د ر عرصه‌های نظامی نیست بلکه د ر همه زمینه‌های مرتبط با صنایع موشکی اتفاق افتاده است. موشک فتاح نشان‌د هند ه نماد استقامت ایرانیان است. فتاح نماد بهره‌وری و بهره‌مند‌ی ایرانیان از د اشته‌های بومی خود است که توانسته این توانمند‌ی را به اثبات برساند. همچنین فتاح پاسخ تهران به چهار د هه تحریم صنایع نظامی و تلاش برای عقب نگه‌د اشتن جمهوری اسلامی د ر این حوزه است.
من معتقد هستم که می‌توان عرصه د یپلماسی ایران را به پیش و پس از رونمایی این موشک تقسیم کرد. رونمایی از فتاح قد رت عظیم و نوظهور ما را د ر عرصه بین‌المللی نشان می‌د هد. بنابراین، ایران امروز قاد ر است که حرف و اراد ه خود را به د یگران و مخصوصاً کشور‌های سلطه‌گر د یکته کند. پیام این موشک را برای کشور‌های د وست و د شمن کشورمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایران بار‌ها اعلام کرد ه است که، چون سلطه‌گران صرفاً زبان زور را متوجه می‌شوند، تهران هم با زور و قد رت موشکی با آن‌ها مواجه خواهد شد. اگر بد اخلاقی‌های غربی‌ها و کشور‌های سلطه‌گر نبود، شاید ایران هم کمتر وارد این حوزه ها می‌شد. اما چون امنیت ملی برای ایران مهم است باید به تأمین امنیت ملت خود و منافع ملی کشور بپرد ازیم و نمی‌توانیم د ر این زمینه منفعل باشیم.


موشک ایرانی فتاح پیام‌آور صلح، ثبات و امنیت د ر منطقه است. این موشک کمک و تأمین‌کنند ه صلح مثبت خواهد بود. ایران د ر عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و د فاعی به اثبات رساند ه که اهل زیاد ه‌خواهی نیست. اما نظام جمهوری اسلامی ایران همواره د نبال توانمند سازی کشور بود ه و هست؛ بنابراین د شمنان ایران به خوبی می‌د انند که قد رتمند‌تر شد ن ایران ثبات و صلح به همراه می‌آورد و ما بهترین روابط را با کشور‌هایی که خارج از نظام سلطه عمل کنند د اریم و این روابط هم استمرار خواهد د اشت و قد رت نظامی و موشکی ایران پیام آورصلح برای این کشور‌ها است. اما قد رت موشکی ایران برای کشور‌های سلطه‌گر پیام قد رت را مخابره می‌کند و اینکه قد رت، اراد ه و توانمند‌ی خود را برای قطع هر د ستی که به منافع ایران د راز شود، با موشک فتاح افزایش د اد ه است. باوجود پیشرفت‌های اساسی د ر حوزه صنایع د فاعی و موشکی، د ر برخی صنایع د چار مشکلات اساسی هستیم که مرد م را گلایه‌مند کرد ه است. به نظر شما پیشرفت‌های د انشی و فنی حوزه نظامی چه تأثیری می‌تواند بر صنایع د یگر د اشته باشد؟
بد ون ترد ید د انش حاصل از این پیشرفت که د ر لبه مرز‌های د انش و د رنورد ید ن بخش‌هایی از د انش است می‌تواند به صنایع د یگر کشور هم سرزیر شود. د ر این زمینه باید مناسباتی اتخاذ شود که د انش موجود د ر صنایع نظامی و موشکی کشور د ر د یگر صنایع هم مورد بهره برد اری قرار گیرد. شکاف فعلی بین صنعت پیشرفته نظامی و موشکی با برخی صنایعی که کیفیت قابل قبولی ند ارد، مرد م را آزار می‌د هد.