راستی‌آزمایی پلیس‌های قلابی با پلیس ۱۱۰

ما خبر‌های بسیاری د رباره سرقت و اخاذی د ر پوشش پلیس منتشر می‌کنیم. د ر جریان این پروند ه‌ها، مجرمان با پوشید ن لباس پلیس و د ر د ست د اشتن تجهیزات پلیسی سوژه‌های خود را شناسایی و از آن‌ها سرقت، اخاذی یا کلاهبرد اری می‌کنند. با وجود اینکه د رباره پروند ه‌های تشکیل شد ه، اطلاع‌رسانی بسیاری صورت می‌گیرد، اما شکل‌گیری پروند ه‌های مشابه حکایت از آن د ارد که بد نه اجتماعی برای مقاومت مقابل مأموران قلابی به آموزش‌های بیشتری نیاز د ارد. پلیس‌های قلابی از مهارت‌های لازم د ر ارتباط با سوژه‌های خود برخورد ارند. آن‌ها عمد تاً از اعتماد به نفس یا روابط‌عمومی بالایی برخورد ار هستند. کسی که به خود این جسارت را می‌د هد که با پوشید ن لباس پلیس د ر شهری که مد ام مأموران پلیس د ر حال گشت‌زنی هستند، حاضر شود از مهارت‌های لازم برای رسید ن به هد فش برخورد ار است. تهیه لباس و تجهیزات پلیسی برای مجرمان امری است که به راحتی انجام می‌شود. هر فرد می‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌های تهیه لباس نظامی یا سایت‌های فروش لباس و تجهیزات، لوازم مورد نظرش را تهیه کند و با پوشید ن آن به هد فش برسد. تهیه کارت شناسایی معتبر پلیسی یا جعل حکم قضایی هم این روز‌ها با پیشرفت فناوری‌های نوینی که د ر این باره وجود د ارد به راحتی ممکن است. مهارت‌های لازم د ر جعل این اوراق به حد‌ی است که مأموران حقیقی هم گاه به سختی قاد ر به تشخیص آن هستند؛ بنابراین وقتی پلیس د ر تشخیص این اوراق با مشکل مواجه می‌شود، تشخیص آن برای شهروند ان عاد‌ی با د شواری بیشتری همراه است.
بررسی پروند ه‌هایی که د ر این باره تشکیل می‌شود نشان می‌د هد عمد ه مجرمانی که د ست به این رفتار مجرمانه می‌زنند از متهمان سابقه‌د اری هستند که پیش‌تر به همین اتهام یا اتهام‌های د یگر بازد اشت شد ه بود ند. این موضوع به خوبی روشن می‌کند که مجازات‌های د ر نظر گرفته شد ه برای چنین جرمی نمی‌تواند بازد ارند ه باشد، برای همین تا زمانی که هزینه ارتکاب چنین جرمی بالا نرود، چرخه ارتکاب پلیس‌های قلابی هم برقرار می‌ماند. عمد ه‌ترین د لیلی هم که سبب می‌شود مجرمان به این شیوه وارد عمل شوند به د لیل ترسی است که مرد م از ساختار قانونی د ارند. وقتی مأمور قلابی یک خود روی عبوری را متوقف می‌کند ترجیح رانند ه این است که با د اد ن مبلغی پول به مسیرش اد امه د هد. او حتی اگر مرتکب تخلف هم نشد ه باشد بیم آن را د ارد که د ر مواجهه با مأمور قانون مغلوب شود و بخشی از توان خود را د ر ساختار قانونی صرف کند، برای همین با د اد ن رشوه مشکل را حل می‌کند و به مسیرش اد امه می‌د هد. ذکر این نکته هم ضرورت د ارد که مأموران قلابی د ر شناسایی سوژه‌های خود عمد تاً به د رستی عمل می‌کنند و با مهارتی که د ارند به هد ف خود می‌رسند.
مأموران قلابی از تخلف‌های بسیاری که برخی شهروند ان د ر حال انجام د اد ن آن هستند، آگاهند و با تمسک به همان تخلف‌ها به اهد افشان می‌رسند. این باور د ر بد نه اجتماعی وجود د ارد که عد ه‌ای از مأموران پلیس با گرفتن رشوه حاضرند نسبت به تخلفی که شهروند ان د ر حال انجام آن هستند از تخلف مورد نظر چشم‌پوشی کنند. از همین‌رو مجرمان با تأسی بر همین باور د ست به ارتکاب جرم می‌زنند. البته راه شناسایی مأموران قلابی از حقیقی هم به راحتی ممکن است. افراد‌ی که قصد د ارند پلیس‌های قلابی را از پلیس‌های واقعی تشخیص د هند کافیست با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند. هر مأمور پلیسی که راهی مأموریت می‌شود را می‌توان از طریق این مرکز مورد راستی‌آزمایی قرار د اد و پلیس‌های قلابی را د‌ر رسید ن به اهد فشان ناکام گذاشت.