فقط ۴ بانک استاندارد هستند

براساس صورت‌های مالی سال 95، از مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه فقط چهار بانک پارسیان، کارآفرین، سینا و خاورمیانه نرخ کفایت سرمایه بالاتر از هشت درصد دارند.مقوله کفایت سرمایه بانک‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که درجه ریسک اعتباری بانک‌ها را نشان می‌دهد. براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، کفایت سرمایه «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو عامل اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه بانک است.براساس استانداردهای «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید هشت درصد باشد که البته این نسبت در مقررات بال دو به 12 درصد افزایش یافته است. در این گزارش، صورت مالی 18 بانک و دو موسسه اعتباری بررسی و سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه آنها درج شده است. ارقام جدول زیر براساس صورت مالی سال 95 بانک‌ها به دست آمده اما با توجه به عدم انتشار صورت مالی سال 95 بانک سرمایه، برای این بانک ارقام صورت مالی سال 94 درج شده است. بانک پاسارگاد هم تاکنون مجمع عمومی سال 95 را برگزار نکرده و صورت مالی را به تصویب نرسانده است. طبق این آمار و ارقام، از مجموع 20 بانک بررسی شده، فقط چهار بانک نرخ کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر دارند و 16 بانک و موسسه اعتباری دیگر نرخی کمتر از هشت درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه هفت بانک بین شش تا هشت درصد است اما کفایت سرمایه 9 بانک دیگر کمتر از شش درصد است که ‌با هیچ استانداردی مطابقت ندارد.