بایدها و نبایدهای نظام کوپنی

در موضوع مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت به استفاده از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مردم، این نکته حائزاهمیت است که هر روشی دارای معایب و محاسنی است اما مهم این است که مردم باور کنند این اقدام در مسیر عدالت صورت می‌گیرد. به این معنی که اگر مردم باور کنند که سیستم کوپنی در راستای واگذاری عادلانه اقلام است،
از آن استقبال می‌کنند.
در این موضوع نیز آنچه اهمیت دارد این است که باید جنبه‌ها‌ی منفی طرح کوپنی‌شدن برطرف شود تا افکار عمومی با اطمینان خاطر بیشتری با این موضوع برخورد کنند.
موضوع دیگر در اجرایی شدن سیستم کوپنی این است که باید به صورت دقیق و هدفمند بررسی شود که...


... آیا در راستای فراگیری عدالت همه افراد باید از کوپن برخوردار باشند ؟ به عنوان مثال آیا باید افرادی که درآمدهای سرشار داشته و توانمند هستند هم باید از کوپن برخوردار شوند یا صرفا باید به افراد نیازمند تعلق گیرد؟ در هر صورت مصوبه کوپن باید در مراحل اجرا پخته شود بخصوص که ما در برهه ای پدیده مشابه کوپن یعنی یارانه را هم داشته ایم که در ابتدا به همه مردم حتی توانمندان تعلق گرفت و خوب است که در موضوع کوپن از تجربه‌های یارانه استفاده شود و نقاط ضعف و قوت آن شناخته شود تا بتوانیم نظام کوپنی کارآمدی در کشور داشته باشیم.در مجموع به نظر می‌رسد مردم به مقوله کوپن نگاه منفی نداشته باشند گرچه به لحاظ روانی ممکن است حرف و حدیث‌هایی ایجاد شود اما ضروری است اذهان مردم آماده شود و واقعیت هم این است که شرایط کشور سخت است، در این میان باید مراقب باشیم که القائات منفی به مردم صورت نگیرد چرا که نظام کوپنی به دنبال تقسیم امکانات بر مبنای عدالت است که امیدواریم به صورت حساب شده و کارشناسی به پیش برود.