رامین نخستین انصاری- روزنامه نگار

ضرورت پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم امری اجتناب ناپذیری می‌باشد که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد ، وقتی شهروندان بهتر تغذیه شوند به مراتب اجتماعی قوی‌تر و سالم‌تر خواهند ساخت . امروزه در میان انواع مواد غذایی نیازهای پروتئینی از منابع دامی‌از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند ولی متاسفانه مصرف گوشت شهروندان در کشور در حد پایینی قرار دارد. با اجرای برنامه‌های هماهنگ در جهت رفع کمبودها گام‌های موثری در جهت بهبود تغذیه افراد جامعه از لحاظ استفاده از مصرف گوشت می‌توان برداشت.
مردم حرفهای زیادی برای گفتن دارند ، ملت از کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار معترض اند و از مسئولین می‌خواهند مشکل آنان را رسیدگی و حل نمایند . مقدارمصرف سرانه پروتئینی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با متوسط مصرف سرانه پروتئین در ایران غیر قابل مقایسه است؛ در صورتی که بنا بر گزارش فائو ایران کشوری است که از لحاظ تعداد دام در وضعیت خوبی قرار دارد . متاسفانه مشکل ما این است که نه می‌دانیم چقدر دام و گوشت و نه یک نظام کشتارگاهی منطبق با استاندارد‌های جهانی داریم و در نهایت تولید و مصرف گوشت، آن چیزی است که مشاهده می‌کنیم؛ در این میان توزیع نامتعادل و نامناسب گوشت، وضعیت نامطلوب و پیچیده ای را به وجود آورده است، به طوری که افراد بی بضاعت و فقیر جامعه نمی‌توانند بر اساس استانداردهای
بین المللی از مقدار مناسبی گوشت استفاده نمایند در صورتی که ثروتمندان در وضعیت مطلوب از لحاظ استفاده از منابع گوشت قرمز قرار دارند . مردم بهانه خروج قاچاق دام به خارج از کشور را نمی‌پذیرند و فقط و فقط عدم برنامه‌ریزی و کنترل در توزیع وعدم حمایت از دامداران را از عوامل اصلی و مهم افزایش قیمت گوشت می‌دانند. برای رسیدن به خودکفایی از لحاظ تهیه و توزیع گوشت قرمز باید حساب شده و با یک برنامه‌ریزی مشخص حرکت کرد در شرایط فعلی و امروزین کشور هیچ بهانه و توجیه غیرمنطقی قابل قبول نیست.
در حال حاضر ملت فشارغیر قابل تحملی در راستای افزایش قیمت گوشت متحمل می‌شوند. در این میان چه باید کرد؟ باید دست روی دست هم گذاشت و شاهد این آشفته‌ بازار بود و آیا شهروندان بی‌بضاعت با درآمد اندک می‌توانند در سفره خود اصلا گوشت را رویت کنند ولی در این میان افراد پولداربه راحتی‌ قادر به تهیه گوشت می‌باشند و نباید فکری به حال افراد مستضعف جامعه کرد . با توجه به شرایط کشور در سال آینده اگر فکری اساسی برای مشکلات مردم نشود، مسائل حادتر خواهد شد .