با تخریب و هجمه‌ها‌، مصمم تر گام برخواهیم داشت

آفتاب یزد منتظر اسنادی است در راستای اثبات درخواست هر نوع کمکی اعم از مالی و...
آفتاب یزد: دست گذاشتن روی واگذاری‌ها، پرداختن و توجه نشان دادن به یکی از عمیق‌ترین و دقیق‌ترین دغدغه‌های زیست محیطی مردم و تمامی دوستداران زیستگاه‌های حفاظت شده، تلاش برای نجات یکی از مهم ترین زیستگاه‌های یوز آسیایی، حساسیت نشان دادن به بحران بی‌آبی و قد علم کردن در برابر برخی موضوعات قطعاً هزینه‌هایی دارد که تخریب و انگ باج‌خواه معرفی شدن از دم دستی ترین‌ها‌ است و اما این روزنامه و همه کسانی که در نشر هر روزه آفتاب‌یزد در سرتاسر ایران عزیز در تلاش هستند قطعاً فرق زندگی شرافتمندانه و لقمه حلال با زندگی به هر قیمت و رسیدن به مطامع دنیوی به هر وسیله‌ای را به نیکی می‌دانند. قطعاً آن رسانه‌ای که بی‌هیچ سند و مدرکی دست به تخریب زده، به ابتدا تا انتهای کار خود‌اندیشیده است که اثبات حرف، سند می‌خواهد و اگر توان ارائه سند نداشت لزوماً تصمیم آخر را دستگاه‌ها‌ی قضایی خواهند گرفت و اما آفتاب یزد با تخریب و هجمه‌ها‌ی صورت گرفته به این اعتقاد راسخ رسید و مصمم‌تر شد که درست گام برداشته است. بحران آب و مسائل زیست محیطی هرگز قابل معامله نبوده که این‌بار باشد، مصالح عمومی و دستیابی به شفافیت در هر رفتاری به این سادگی‌ها‌ دستخوش سکوت و نادیده انگاری نخواهد شد پس با پیگیری تهمت‌ها‌ی ناروایی که زده شد از مسیر قانونی،
با اطمینان و عزمی راسخ در ادامه بیشتر و دقیق‌تر بسیاری از مسائل را دنبال خواهیم کرد.