کالبد شکافی تحریم ها

لقمان توتونچی‪-‬ تحریم ها را به لحاظ استراتژی های زمانی ومکانی در رابطه با ایران را میتوان این گونه بیان نمود:
ازدهه ۹۰ شدت تحریم ها علیه ایران کم کم اوج گرفت واختلافات جناحهای اصولگرا واصلاح طلب رنگ بیشتری به خود گرفته غافل از اینکه تورم در این مقطع زمانی به اوج رسیده واین بار نیز این اقشار تهی دست جامعه است که در زیر فشار تحریم ها روزبه روز سفره هایشان رنگ می بازد که خود عاملی بر نارضایتی درونی وداخلی است که برشدت عصبانیت واعتصابات دامن میزند لاکن جناحهای سیاسی بیشتر در فکر تسویه حسابهای درون جناحی یا تقابل جناحی در دور باطل به دنبال بهانه تراشی و انگشت اتهام نشانه رفتن بسوی یکدیگراند.
بی تدبیری سیاستهای اقتصادی ازجانب جناح پیروز انتخابات در دهه نود دراین بُرهه از زمان که باید سازوکارهای اقتصادی همساز وهمنوا با هارمونی مشکلات سیاسی داخلی وخارجی داشته باشد،درمسیری ناصحیح گام بر میدارد که صرفا نگاه به تسویه حسابهای جناحی به دور از مشکلات عمومی مردمی دارد.
نگاه صرف جناحی با شعارهای کلیشه ای تحریم ها را بدانجا ختم نمود که اجماع جهانی برعلیه ملت ایران شکل گرفت به گونه ای که شرکای تجاری واستراتژک ایران یعنی روسیه وچین نیز ایران را تحریم نمودن.
انتخابات ریاست جمهوری با به کُرسی نشستن اصلاح طلبان درقالب نو باکلیشه های تازه ونو بنام اعتدالیون با سردادن شعارهای عام پسند،باز شدن درهای رحمت دولت بر ملت ایران منجمله شعارهای اقتصادی(عدم نیاز مردم به یارانه های نقدی) گاهاًسیاسی،اجتماعی بااتحاد وهمدلی ملی بهمراه رفع مشکلات حصر ...منجر به حمایت مجدد ومیلیونی مردم از این طیف با افکار وشعارهای رنگ ولعاب دار سالهای ۷۶ گشت که متاسفانه یا خوشبختانه هیچکدام عملی نشد.
بعد از گذشت یکسال ونیم به دلیل راکت بودن سیستم اقتصادی وعملی نشدن هیچکدام از شعارهای انتخاباتی سال ۹۲ جوسازیهای فراوانی برای سیاستهای خوب وسازنده به منظور حل مشکلات چند ده سال ایران در زمینه انرژی هسته ای شکل گرفت که برای پیروز مجددا انتخاباتی همین بس در قالب یک برنامه چند ماه این مهم به اتمام رسانند تابرجام در شکل ماهیتی و واقعی صرف به کشیدن چند پرده عکس ودست دادن وروبوسیهای محفلی ومجلسی خاتمه یابد که عملا هیچ کارائی وتاثیری بر روندزندگی مردم نداشت.
با پیروزی مجدد جریان اصلاح طلب با شعارهای(برجام نما) بعداز گذشت یک سال ونیم متاسفانه با خروج یک جانب آمریکا که قانونن حق خروج را داشت زیر برجام با یکی از اعضای گروه ۱+۵ با امضای رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی آقای اوباما شکل گرفته بود نه به دستور وتصویب کنگره آمریکا که عملا با برکناری اوباما یا هر رئیس جمهوری این امضا نیز به لحاظ قانونی فاقد ارزش واعتبار خواهدبود.
بی اعتنایی آمریکا به نظر سایر دول در ۱+۵ نیز به سیاستهای این کشور در قالب منفعت ملی برخواهدگشت.
از فروش اسلحه تا دستیابی به کریدورشمالی- جنوبی ازبواسطه کینه توزی با ج ا ایران..
خروج آمریکا از برجام اختلافات درون جناحی، تقابل وبگیر ببند جناح محافظ کار رقیب، تسویه حسابهای جناحی که حتی به حیطه خانوادگی نیز کشیده شدبه گونه ای که مسئولین را از بازگشتن دور تحریمها جدید وآغاز مشکلات معیشتی بر مردم وباز بودن یَد نامیمون کاسبان تحریم ورانت خواران با دست در جیب مردم گذاشتن غافل نمود یعنی همان رویی قبلی را بجای تدبیر وراهکارهای عملیاتی برای رفع تحریمها در جهت کوچک نمودن سفره های خالی مردم بکاربستن که خود عاملی اصلی براعتصابات کارگران، کامیونداران ومعلم ...شد.
استراتژی سایر دول:
چرخه زمانی استراتژی سایر دولت ها با توجه به روابط دیپلماتیک سیاسی واقتصادی با ایران خاصه با دوستان شرقی‌، مناسبات که دور زدن تحریم‌ها با عبور از آن را آسان‌تر مینموداگر به حساب آوریم شاید بتوان تا انتخابات آتیه کار را سهل تر نماید آنهم برای گریز از تحریم های بیشترلاکن در شرایط کنونی مجموعه‌های بزرگی که پیش از تحریمها کمک‌های زیادی برای ایران بودن مانند کونلون بانک چین- اعلام کرده که از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌ نمایند؛ چراکه می‌خواهند روابطشان با بانک‌های آمریکایی یا با مجموعه بانک‌های دنیا -که آمریکا در آنها نفوذ دارد برقرار باشد.
روابط با همسایگان علی خصوص عربستان یا رژیم اشغالگر که قدرت های منطقه بشمارمی آیندبا وضعیت فعلی کشورهای جنگ زدی منطقه ای با رویکرد منفع طلبانه چین وروسیه را که دوستان استراتژی لحظه ای وسودجویانه بهمراه منافع ملی درکفه های ترازوی استراتژی ملی در خود داریم .
درحال حاضر مردم به لحاظ روحی وروانی در شرایط نا مناسبی بسر میبرند. خاصه از اویل سال ۱۳۹۸ فشارهای غیرقابل تحمل بر آنها تحمیل گشته که شاهد:
۱-رکود بازار
۲-تورم افسار گسیخته
۳-اعتصابات
۴-خشونت
۵-بزهکارهای
روزمره هستیم.
باید اذعان نمود که درچنینن شرایطی برروشنفکران وسیاستمداران دلسوز این آب وخاک لازم آید تا کمر همت بربسته تا با ارائه راهکارهای مناسب وعملیاتی به طرق مختلف به آیین ونگارش درآورند تا که ازجانب مسئولین ذی ربط نیز همت بکار وعملیاتی گردد .
چرا که شرایط کنونی تمثیلی بی بدیل گشته به زمان ملی شدن نفت است برای ایران ومردمان باورمندو سربلند آن را که این بار نیز با عزت وسربلندی آزمون شرافت وکرامت انسانی را به یاری یکدیگر تکراری پیروزمندانه سر خواهند داد تا رسیدن به قله های جاودانگی ملی را...
راهکار:
۱-وفاق ملی
۲-دیپلماسی سازنده
۳-پرهیز از جنگ
۴-شفافیت سازی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی از جانب مسئولین
۵-تفهیم واحترام به حقوق شهروندی
۶-توجه وتلاش درجهت حل مشکلات اصلی
۷-اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانه و فضای مجازی
۸-همدلی وهمنوایی مسئولین با مردم
۹- افزایش میزان مشارکت مردم در امورات اجتماعی و..
۱۰-ورود اساتید و رساله های دانشگاهی به حوزه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی به شیوه های عملی
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد!