بازهم کاسبان تحریم

محمد صادق جوادی‪-‬ اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره مخالفانی که عملکرد دولت در مدیریت بحران کرونا را زیر سوال می برند و مقایسه کاسبان کرونا و کاسبان تحریم در واقع ناشی از شرایطی است که اکنون در اختیار مخالفان قرار گرفته است. اگر قرار باشد به دولت ایرادی و انتقادی وارد شود چه مستمسکی بهتر از کرونا که بخش‌های
زیادی از معیشت، عواطف و حتی جان مردم را درمعرض خطر قرار داده است. در واقع همه لوازم ممکن برای هجمه همه جانبه علیه دولت فراهم شده است با این حال اگر منصفانه به ماجرا نگاه کنیم دولت با توجه به اختیارات و امکاناتش چندان بد عمل نکرده است. اگرچه می توانست بهتر هم عمل کند ، به ویژه درمقایسه با سایر کشورهایی که تحریم اقتصادی، منازعه درونی یا جریان‌های موازی را تجربه نمی کنند ایران توانسته وضعیت را تا حد قابل قبولی مدیریت کند. هرچند برخی شائبه‌ها درباره آمار و ارقام رسمی مربوط به مبتلایان و میزان مرگ ومیر نسبت با آنچه منتقدان دولت اعلام می کنند وجود دارد با این حال به فرض اینکه آمار چیزی حدود 50 درصد
بیش از آمار رسمی باشد نیز در مقایسه با سایر کشورهای مدعی عملکرد مناسبی ثبت شده است. اگرچه می توان انتقاداتی را از نحوه مدیریت دولت مطرح کرد اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم. به طور کلی نیز جامعه ایرانی جامعه ای نیست که دوماه به قرنطنیه و خانه نشینی برود. حتی می توان گفت نمونه چنین سطحی از قرنطینه را جز در چین و با حاکم شدن شرایط خاص امنیتی در سایر نقاط جهان مشاهده نکردیم که مردم برای مدت طولانی به یک قرنطینه کامل بروند. به نظر می رسد
سخنان دیروز روحانی با این تفاسیر
چندان بیراه نیست و برخی به دنبال کاسبی و تقویت حیات سیاسی و اقتصادی خود با بهره برداری از شرایط کرونا هستند. همانطور که کاسبان تحریم کسانی بودند که از عدم برقراری ارتباط میان ایران و غرب در داخل و خارج کشور منفعت می بردند و با برجام مخالفت می کردند تا هدف نهایی خود را که عدم توفیق دولت بود و هست محقق کنند . شواهد گویای آن است که آنها امروز هم در ماجرای کرونا در پی آنند که ناتوانی دولت را دنبال کرده و به ثبت برسانند . بنابراین خیلی ها در داخل و خارج به هر بهانه ای چوب لای چرخ دولت می گذارند چرا که منافعشان در ناتوان ساختن دولت است تا از ناامید کردن مردم و زمینگیر کردن دولت کسب خودشان را بکنند .به عنوان نمونه همان هایی که مخالف برجام و برداشته شدن تحریم ها بودندامروز مخالف تصمیم دولت برای درخواست وام پنج میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول هستند.