تاریخ آینه عبرت

فتح اله دهقان‪-‬ فرهنگ وتمدن بشری متشکل از هنجارهاو ارزشهای متنوع و گوناگونی است. در حالی که طیفی از این شاخص‌ها وخصوصیات جهان شمول هستند.مردم مناطق مختلف جهان نیز با توجه به شرایط مکانی و زمانی دارای خصلتها وخصوصیات خاصی هستند. ایرانیان نیز که از ملتهای با سابقه تاریخ هستند، واجد ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی می‌باشند.
دفاع از مرزوبوم و ایستادگی در مقابل تهاجم خارجی از هرنوع آن از خصوصیات بارزایرانیان می‌باشد.
مردم ایران در زمینه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و...
تجاوز خارجی را برنتافته وتاب تحمل سیاست‌های ناروای خارجی راندارند. در حافظه نزدیک تاریخی ایرانیان عکس‌العمل شدید نادر شاه افشار نسبت به فتنه افاغنه، تجاوزات عثمانی و روسیه،اقدامات قائم مقام و امیرکبیر در جهت کوتاه نمودن دست بیگانگان از کشور، مقابله تنگستانی‌ها، کازرونی‌ها و قشقائی‌ها با انگلیسی‌ها، عکس‌العمل به قرار دادهای استعماری توسط نخبگان و جریان‌های ملی و مذهبی مانند جنبش تنباکو ونهضت ملی شدن نفت، دفاع جانانه آحاد مردم ایران در تجاوز صدام به ایران و... حاکی از حقیقتی انکار ناپذیر دارد. ایرانیان نسبت به دخالت و تجاوز خارجی حساس بوده و عکس‌العمل نشان خواهند داد.
این روزها دشمنان خارجی و برخی کشورهای منطقه که از حقارت تاریخی نسبت به ایرانیان رنج می‌برند به دنبال عقده‌گشایی هستند. غافل از اینکه درایت، تدبیر، آینده نگری برگرفته مسئولان پرورش یافته فرهنگ ایرانی -اسلامی اجازه تعبیر خواب آنها را نخواهد داد. در صورت اقدام خارج از عرف،عقل و موازین قدرتهای جهانی با پاسخ محکم ایرانیان مواجه خواهند شد و نقشه‌های آنها ناکام خواهد ماند.

همگان را به مطالعه تاریخ وعبرت آموزی از سرنوشت گذشتگان توصیه می‌کنم.