بلیط هواپیما

رنگ محرم در کوچه پس‌کوچه‌های شهر

پرچم ها و کتیبه هایی که در ماه ماتم سیدالشهدا افراشته می شوند سهم بسزایی در تغییر حال و هوای شهر در ایام محرم دارند. پرچم ها جزیی مهم و نمادین از مناسک گسترده اقامه عزای حسینی هستند. هر ساله محله های شهر با نصب کتیبه ها و برپایی خیمه ها و پرچم ها توسط خود مردم رنگ و بوی دیگر می گیرد. امسال سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز پای کار آمده تا معابر فرامحلی نیز بیشتر رنگ محرم بگیرد.

​​​​​​​عکس: علی محمدی / ایران