غافلگیری نوروزی بنزین !

آرمان امروز- گروه اقتصادي: در مه هاي اخير به دليل آنچه چالش گژازي گفته مي شود و تبعات آن علاوه بر صنايع دامنتوزيع کنندگان cng را نيز گرفته بنزين به سوخت اول حمل و نقل شهري مبدل شده است به گونه ايکه در دي ماه امسال و در اوج سرما مصرف بنزين روزانه 118 ميليون ليتر گذشته است . البته در خصوص دلايل اين رشد مصرف اظهار نظرات مختلفي مطرح مي شود به گونه ايکه برخي از کارشناسان دلايل اين رشد علاوه بر گاز در افزايش عرضه خودرو جستجو مي‌کند.
موضوعي که برخي از فعالان اين حوزه با درک شرايط حاکم بر توليد بنزين کشور و همچنين تحريم هايي که اجازه واردات بنزين را نمي دهد نسبت به کمبود بنزين در سفرهاي نوروزي هشدار داده اند.
در واقع بررسي ها نشان مي دهد متوسط مصرف بزين در دي ماه به 105 ميليون ليتر در روز رسيده که نسبت به ماه هاي گذشته رشد 7 درصدي و نسبت به همين بازه در سال قبل رشد 20 درصدي را تجربه کرده است . البته اين رکورد شکني در دي ماه ادامه داشت تا جاييکه تنها در يک روز مصرف بنزين کشور از 118 ميليون ليتر عبور کرد.
بنابراين آنچه از وضعيت حامل هاي انرژي کشور بر مي ايد اسن است که رشد مصرف همچنان تا پايان سال ادامه خواهد يافت که مي تواند هشداري براي سفرهاي نوروزي قلمداد شود . در اين رابطه اظهارت متفاوتي وجود دارد به گونه ايکه برخي افراد دليل رشد مصرف را کمبود گاز و قطعي گاز cng ها عنوان مي کنن و معتقدند در شرايطي که هر سال زمستان با کاهش مصرف بنزين مواجه بوده ايم رشد امسال را بايد درکاهش سهم گاز در حمل و نقل عمومي جستجو کرد .

البته اين اظهارت  را به نوعي مي توان بازتاب عدم سرمايه گذاري براي رفع ناترازي توليد گاز جستجو کرد . سرمايه اي که وزير نفت دولت سيزدهم هم اکنون آن را بالغ بر 80 ميليارد دلار برآورد کرده است . اما حاميان و مسئولان دولت سيزدهم علي رغم تمامي ادعاهايي که در مورد ذخاير مناسب ارزي دارند همچنان در تامين اين سرمايه گذاري ناتوان بوده و سعي دارند با دادن آدرس اشتباه کمبود  گاز را به گردن دولت قبل بي اندازند که در اوج تحريم‌ها بازهم شاهد کسري گازي نبوديم.
از سوي ديگر برخي از تحليلگران نيز رشد مصرف بنزين را در سياست هاي خودرويي دولت جستجو مي کنند به اعتقاد اين افراد حمايت هاي بي قيد و شرط دولت از خودروسازاني که فاقد هرگونه بهره وري در توليد هستند و تنها براي باز نگهداشتن درب کارخانه و عدم تعديل نيروهاي مازادي که بسياري از آنها سفارش شده نمايندگان هستند .
به افزايش توليد مي پردازند طبيعتا بايد شاهد رشد مصرف باشيم. آن هم در شرايطي که مصوبه اقساط خودرو درگيري چالش تامين منابع بودجه اي است و راهکار جايگزين دولت نيز تنها راه را براي رشد عرضه خودرو باز کرده است.
البته دولت بازهم براي عبور از چالش بنزيني خود همچون تمامي دولت ها به روشهاي مسکن درماني موقتي روي اورده است و سعي دارد با فشار بر پالايشگاه ها و شرکت هاي پتروشيمي در حال حاضر با چالش بنزين مواجه نشود ، اما قطعا تبعات آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت جامعه را نمي توان از اين رويکردهاي جزيره اي ناديده گرفت.
بنابراين با در نظر گرفتن شرايط حاکم بر حوزه انرژي و گاز تداوم رشد مصرف تا پايان سال اجتناب ناپذير خواهد بود و احتمالا درايام نورز نيز باشد شاهد رکورد شکني هاي مصرف بنزين باشبيم.
موضوعي که احتمالا چاره اي جز بهم ريختگي عرضه نخواهيد داشت . مگر آنکه دولت به سمت واردات بنزين برود، اما اين گزينه نيز تحت الشعاع تحريم ها قرار خواهد گرفت که يا اساس ورود بنزين را با محدوديت زياد مواجه خواهد کرد و يا بازهم بايد به سمت توليد بيشتر بنزين از طريق پتروشيمي ها باشيم .
حضور و تصميمات دولت در اين حوزه بسيار حائز اهميت بوده تا به جاي ورداتي که تحريم ها به اقتصاد تحميل مي کنند وتبعات در قالب کسري بودجه دولت خودنمايي مي کند تنها به فکر توسعه پالايشگاه هاي توليد بنزين گام برداشت آما با توجه به شرايط اقتصادي به نظر مي رسد کمبود بنزين درايام پر سفر نوروز نيز به گوهي ناب براي مسافران مبدل خواهد شد.
سرزمین خودرو ایرانیان