آیت الله مکارم: جوانان را به راحتی از دست ندهیم

آرمان امروز: آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از نوع ارشاد در کشور گفت: بسیاری را دیده‌ایم که هدایت‌کردن و راهنمایی‌کردن آنها چون با شدت و تندی بوده نه‌تنها اثر مطلوب گذاشته، بلکه عکس نتیجه منفی داده‌است؛ آن‌هایی که ادعای علم و تدین می‌کنند، بارها دیده‌شده در مواجهه با جوانی که برخی از نکات استحبابی وضو و نماز را رعایت نمی‌کند به شدت اعتراض می‌کنند و با تندی می‌خواهند این مطلب را به او آموزش دهند در حالی که خودشان هنوز نفهمیده‌اند که این عمل مستحب است؛ حتی اگر واجب هم بود، این طرز صحیح ارشاد نیست. بدین ترتیب باید سعی کنیم نرم گفتار و خوش برخورد باشیم و برخورد نرم را در امر به معروف و نهی از منکر مراعات کنیم که تندگویی و تندخویی چیزی جز لجاجت طرف مقابل به همراه ندارد؛ ما واقعاً مسؤولیم و باید در آخرت جوابگو باشیم. اگر از ما روز قیامت بپرسند چه کسی به شما گفته بود این گونه امر به معروف کنید چه داریم بگوییم؟ اما به‌راستی چقدر باید زحمت کشیده شود تا جوانی به مسجد کشیده شود و ما این‌گونه به راحتی آن‌ها را از دست می‌دهیم.