استاد كهرم از شما ممنونيم

آذر 1389 جنگل ابر آتش گرفت، البته سال‌هاي قبل دچار حريق مي‌شد اما در اين سال هم جنگل ابر و هم ساير عرصه‌هاي جنگلي كشورمان آتش‌سوزي‌هاي متعددي را به واسطه پاييز خشك و گرم تجربه كردند. آن سال ما براي اطفاي حريق شبانه به منطقه رفتيم و بعد به اين فكر افتاديم همايشي براي تاكيد بر حفاظت آن برگزار كنيم. يكي از سخنرانان آن همايش اسماعيل كهرم بود‌، او در سخنراني‌‌اش از اهميت جنگل ابر گفت، جايي ميان صحبت‌هايش هم بغض كرد و هشدار داد كه عرصه‌هاي طبيعي ما به مرور در حال تخريب شدن و از دست دادن تنوع گونه‌اي خود به لحاظ گياهي و جانوري هستند. آن همايش اولين ديدار من با اسماعيل كهرم بود، هرچند پيش‌تر بارها و بارها نامش را شنيده بودم. بعدتر در همايش‌ها و برنامه‌هاي زيادي او را ديدم، او كه به هر جاي ايران سفر كرده و مي‌كند تا با داوطلبان طبيعت وارد گفت‌وگو شود، به آنها از اميد بگويد و اينكه نمي‌شود اين سرزمين را به حال خود رها كرد. اسماعيل كهرم حق بزرگي به گردن محيط زيست ايران دارد، بسياري با گفته‌هاي او به طبيعت علاقه‌مند شدند، او از جمله كساني است كه هرگز در برابر هيچ تخريبي سكوت نكرد و در زمان بازداشت فعالان محيط زيست بارها از دستگاه قضا خواست درباره آنها منصفانه قضاوت كند، اين قضاوت منصفانه از نظر او آزادي فوري اين فعالان محيط زيست بود، چرا كه نهادهاي مختلف دولتي بر بي‌گناهي آنها تاكيد كرده بودند.   اسماعيل كهرم اين روزها در بيمارستان بستري است. ما كه هميشه به لبخند و شوخ‌طبعي او عادت داشتيم از اين خبر يكه خورديم، انگار كه نمي‌شد اين پيشكسوت محيط زيست را در جامه بيمارستان تصور كنيم، متاسفانه تاكنون هيچ مقامي از سازمان حفاظت محيط زيست به عيادت او نرفته يا لااقل خبري در اين باره منتشر نشده است. اسماعيل كهرم دهه‌ها براي حفاظت از محيط زيست اين سرزمين كوشيده و بحق در اين زمينه كم نگذاشته است، امروز روزي است كه براي او بنويسيم و بگوييم كه قدردان زحماتش هستيم و در انتظار بهبودي و مرخص شدن او از بيمارستان. اينكه اسماعيل كهرم را با آن لبخند هميشگي‌ در حاشيه يك برنامه ببينيم و او باز از اميد براي‌مان حرف بزند.