درخواست مجوز برای تجمعات مردمی منتفی می شود؟

به نظر می رسد دولت و مجلس در آیین نامه و طرح های خود درباره برگزاری تجمعات، به دنبال حذف الزام دریافت مجوز برای این گونه تجمعات هستند، تاجایی که یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس، با اشاره به طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی که مربوط به موضوع تجمعات اعتراضی بوده و هم اکنون در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده، گفت: بر اساس آن چه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب این طرح دیگر نیازی به دریافت مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد. اشاره ابوالفضل ابوترابی به طرحی است که موازی با آیین نامه دولت، کلیات آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. در عین حال هفته گذشته شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی نیز با اشاره به آیین نامه دولت که هفته گذشته مصوب شد گفته بود که براساس مصوبه دولت، تجمعات فقط باید به اطلاع وزارت کشور برسد و نیازی به مجوز نیست. در عین حال ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در نقد مصوبه دولت معتقد است این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.

ابوترابی: تجمع در غیر محل های تعیین شده غیرقانونی است
به گفته او در طرح مجلس، علاوه بر تعیین مکان برگزاری تجمعات، ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و جهت اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ‌ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است. وی تصریح کرد: مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمع کننده‌ها هستند، از این رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعیین شده غیر قانونی تلقی می‌شود.

شاه نشین: تجمع‌کنندگان باید حتما از وزارت کشور مجوز دریافت کنند
در عین حال محمودی شاه نشین دیگر عضو کمیسیون شوراها برخلاف اظهارات ابوترابی با بیان این که تجمع در محل‌هایی غیر از محل‌های تعیین شده خلاف قانون است، گفت: تجمع‌کنندگان باید حتما از وزارت کشور و کمیسیون مربوط برای تجمع در یکی از این محل‌ها مجوز لازم را دریافت کنند.

تابش: کاچی به از هیچی، بهتر است
تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، درباره اماکنی که به تازگی هیئت دولت برای تجمعات اعتراضی مردم مشخص کرد، گفت: به قول مثالی معروف، کاچی به از هیچی، بهتر است بگویم همین مجوز هم از هیچی بهتر است. وی با بیان این که مردم در محدوده‌ای که برای آن ها اعلام شده قطعا آزاد هستند و نیروهای امنیتی هم باید حمایت کنند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در صدور این مجوز، آزادی این تجمعات نیست بلکه آزادی و امنیت بعد از تجمعات است، در واقع حفظ امنیت تظاهرات کنندگان بعد از اعتراض بسیار مهم‌تر از قبل آن است. امیدواریم دولت درباره تامین امنیت بعد از تجمعات هم موضع خود را شفاف اعلام کند. هفته گذشته، مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی هم در حاشیه دولت گفته بود که دیگر نیازی به دریافت مجوز وجود ندارد و مردم می توانند به صرف اعلام تجمع، در محل های مشخص شده تجمع کنند.


مولاوردی: براساس آیین نامه دولت، تجمعات فقط باید به اطلاع وزارت کشور برسد و نیازی به مجوز نیست
به گزارش آخرین خبر، هفته گذشته شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی با اشاره به مصوبه دولت درباره مکان های برگزاری تجمعات اعتراضی با بیان این که «مکان هایی که تعیین می شودبرای تجمعات اعتراضی است» گفته بود: براساس آیین نامه ماده 22 که برای قانون احزاب است، احزاب باید برای تجمعات مجوز بگیرند اما در آیین نامه ای که به تازگی دولت تصویب کرده بود صحبتی از مجوز نشده و فقط نوشته باید به اطلاع وزارت کشور برسد تا هماهنگی ها صورت بگیرد و چند تجمع در یک جا انجام نشود و امنیت تامین شود.