رضا زاده ، نماینده کازرون در مجلس : واگذاری زندانها به دولت، پایه گذار یک مدیریت دوگانه است

یک نماینده مجلس دهم، طرح واگذاری مدیریت زندان ها به دولت را باعث ایجاد مشکلات جدید بسیاری در این حوزه دانست.
حسین رضا زاده نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اجرای چنین طرحی را با مشکلات بسیاری روبرو دانست. او اشاره کرد که هم اکنون مدیریت زندانها با سازمان زندانها است که خود این سازمان زیرنظر قوه قضاییه فعالیت می کند. اجرای چنین طرحی در اصل یک نوع مدیریت دو گانه ایجاد خواهد کرد زیرا از یک سو قوه قضاییه از طریق دادگاه ها و دادسراها به طور مستقیم با زندانها در ارتباط هستند و از سوی دیگر مدیریت پرونده ها و زندانی ها طبیعتا با قاضی پرونده و قاضی ناظر زندان ها است. حال اگر دولت هم خواستار مدیریت جداگانه ای در این زمینه باشد، خود مشکلات بسیاری را در این زمینه ایجاد خواهد کرد. در واقع یک سو قوه قضاییه قرار دارد و از سوی دیگر دولت که به نوعی یک کاری را که در هم تنیده هست را انجام می‌دهند.
او اضافه کرد که اگر چه بعضی از کارکنان در این رابطه می توانند در زیرمجموعه دولت قرار گیرند اما اجرای این طرح به گونه ای که در نظر نمایندگان ارائه کننده این طرح آمده است، باعث ایجاد مدیریتی دوگانه خواهد شد.
او درباره لزوم ارائه چنین طرحی از طرف برخی نمایندگان مجلس، گفت: البته نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح، در پی ایجاد ساز و کار مناسب تری برای اداره بهتر زندانها هستند. بدیهی است که هم اکنون زندانها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. وضعیت فعلی زندان ها و تعداد بالای زندانیان، همچنین کمبود بودجه های لازم در این بخش از جمله کاستی های موجود در این زمینه هستند به طوری که در حال حاظر سرانه زندانها برای نگهداری زندانی، مناسب نبوده و مشکلات عدیده ای را برای مسئولین زندان ها در جهت تامین نیازهای زندانی ها، ایجاد کرده است. همین باعث انتقادها و نارضایتی‌های مختلفی شده است.
این نماینده مجلس درباره وضعیت فعلی زندان ها اضافه کرد: هم اکنون بعضی از زندانها انباشته از جمعیتی هستند که بسیار بالاتر از میزان استاندارد آنها است. او ادامه داد: مجلس در بودجه سال گذشته با افزایش ساخت و ساز زندان های جدید توسط دادگستری و یا بازسازی آنها موافقت نکرد زیرا نمایندگان معتقد بودند که باید فعالیت ها در جهت کاهش تعداد زندانی ها باشد و نه افزایش زندانها. نمایندگان همچنین با افزایش تعدد دادسراها و دادگاه ها و نیز زندان ها مخالفت کردند و این گونه مسائل را حلال مشکلات ندانستند. اگر چه بسیاری از این استدلال ها صحیح بود ولی مساله اصلی این است که وقتی بیمار وجود دارد باید بسترهای درمان بیمار هم به قدر کفایت موجود باشد و از همین لحاظ به نظر می رسد که نیاز به تجدید نظر در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر حالا که تعداد زندانی‌ها قابل توجه است باید امکانات زیرساختی مناسب برای نگهداری این زندانیان فراهم باشد.
او درباره به نتیجه رسیدن این طرح گفت: بهتر است قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در یک نشست مشترک، با ارائه دیدگاه های متفاوت به یک جمع بندی مشترک در این زمینه دست یابند.
رضازاده درباره احتمال تصویب این طرح در مجلس دهم بیان کرد: این طرح با توجه به غیر اضطراری بودن آن فوریتی نداشته و بعید به نظر می رسد که با توجه به مدت کم باقیمانده از مجلس دهم در این دوره در دستور کار مجلس قرار گیرد.
سایر اخبار این روزنامه