رقابت استراتژیک جهانی و کرونا

در طول تاریخ حیات بشر همواره رقابت میان انسانها ،حکومت‌ها و قدرت‌های جهانی در جر یان بوده و میباشد.آنها از هر ابزاری برای غلبه بر حریف استفاده نموده اند.
بلایای طبیعی نیز دراین رقابت‌ها نقش مهمی ایفا کرده اند.به عنوان مثال
طاعون ژوستینین (541،750.م)موجب زوال امپراطوری روم شد.آبله در قرن (15،17)زمینه استعمار قاره آمریکا توسط اروپاییان را فراهم نمود.زلزله لیسبون (1755.م)سونامی در قلمرو اندیشه ایجاد و موجب تحولات شگرف در اروپا و جهان شد.
با پیشرفت جوامع بشری و دست یافتن به تکنولوژی نو زندگی انسانها و جوامع متنوع و چند بعدی شده است.


به تبع آن سیاست دولتها و قدرت‌های جهانی نیز متفاوت از گذشته شده و به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی برنامه‌ها و سیاست‌های پیچیده ای را برای غلبه بر حریف طراحی و اجرا می‌نمایند.در دوران جنگ سرد امریکا استراتژی را حول محور اقتصاد برای به زانو درآوردن اتحاد شوروری اجرا و موفق هم شدند.
از جمله ابزارهای مورد استفاده اپیدمی‌ها میباشد که تحت عنوان جنگ بیولوژیک از آنها یاد می شود.با فروپاشی شوروی و بیدار شدن اژدهای زرد (چین)برای رقابت با آمریکا ظاهر شده و خود را برای قدرتی جهانی آماده میکند. در این هنگامه سخت و سرنوشت ساز چین وامریکااستفاده از هر ابزاری برای غلبه بر حریف ابایی ندارند.پنهان کاری چین در خصوص کرونا نیز میتواند در این راستا باشد.در این جابجایی استراتژیک جهانی که در حال انجام است در آینده شرق آسیا به محوریت چین صحنه رقابت شرق و غرب خواهد بود.بنابراین خاورمیانه دیگر اولویت اول استراتژیک غرب نخواهد بود.جنگ تجاری امریکا با چین میتواند در راستای تغییر استراتژی غرب باشد.در هرحال کرونا به رویا رویی غرب وچین منجر شده است.
اپیدمی کرونا چه ساخته دست بشر باشد یا حادثه ای طبیعی ،خواسته یا نا خواسته در این رقابت موثر و سرنوشت ساز است.عملکرد دو نظام لیبرال دموکراسی غربی و توتالیتر کمونیستی چین در مقابله با کرونا مهم و اساسی است.زیرا بنا به پیش بینی کارشناسان و سیاست مداران ویروس کرونا تاثیر شگرفی بر جهان داشته و موجب تحولات بنیادین خواهد شد.
از جمله اقتصاد که اولویت اول کشورها و جهان می باشد را هدف قرار داده است.
جهانیان منتظر عملکرد دو مکتب فکری و دو سیستم در مقابله با کرونا هستند تا سرنوشت و مسیر جهان پسا کرونا مشخص شود.