درخواست وام و توهم توطئه اصولگرایان

جلال جلالی زاده‪-‬ درخواست جمهوری اسلامی ایران برای اخذ وام پنج میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول صرف نظر از مخالفت‌های آمریکا، در داخل نیز با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان مواجه شده است. اما به نظر می رسد افرادی که چنین اظهار نظراتی را در این موضوع دارند آگاه به شرایط بین المللی و مشکلات داخلی نیستند و به عبارتی فاقد دلسوزی لازم در شرایط کنونی برای منافع ملی کشور هستند. چنین اظهاراتی بدون پشتوانه علمی و تجربه سیاسی است، به هرحال ایران اکنون با برخی مشکلات اقتصادی مواجه است و در چنین شرایطی استفاده از منابع یک صندوق بین المللی یک امتیاز و کمک است تا دولت بتواند بر مشکلات فائق آید. با این حال برخی هر اقدامی را در سطح بین المللی به دیده توطئه می نگرند که این رویه چندان نمی تواند منافع ایران در در سطح داخلی و بین المللی محقق کند. اینکه یک حزب یا جریان سیاسی برای به کرسی نشان دادن حرف خود سخنانی را براند که مغایر با منافع ملی باشد چنین امری پذیرفته نیست. امروز مردم نیز به خوبی آگاه هستند و منافع خود را تشخیص می دهند که چگونه و از چه مسیرهایی می توان مشکلات را حل کرد. جهان امروز ثابت کرده که دیپلماسی فعال در کنار حفظ قدرت یکی از راه‌های مهم کسب منافع است و این معیاری برای رفتار صحیح در نظام بین الملل شناخته می شود. در چنین شرایطی اینکه برخی با ایراد برخی سخنان به دنبال خودنمایی باشد و صرفاً به خاطر مخالفت با دولت سخنانی را بگویند که پیامدهایی را برای منافع ملی ایران دارد قابل قبول نیست. نظام بین الملل دارای روابط و ضوابط معینی است که باید تلاش کنیم در مسیر آن تصمیمات خود را به پیش ببریم و منافعمان را کسب کنیم. اینکه برخی در هر موضوعی اظهارنظر می کنند در شرایطی است که امروزه بدیهی ترین امر این است که اگر فردی در هر حوزه ای سخنانی بر زبان می آورد از شناخت کافی و مستدلی در آن حوزه برخوردار باشد. امروز دولت باید تلاش کند با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی بهترین و موثرترین راه را انتخاب کند که پیامد آن بیشترین منفعت و کمترین ضرر باشد. بنابراین در چنین وضعی نیز با توجه به نیاز مردم و دولت به منابع مالی تصمیم به اخذ وام از صندوق بین المللی پول گرفته شده است.