افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان


عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق تیرماه را آغاز کرده و طی هفته جاری به حساب تمامی بازنشستگان واریز میشود.اکبر شوکت در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه به طور میانگین ۴۰۰ هزار تومان به حقوق حداقل بگیرها واریز شده است گفت: مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت ماه نیز با حقوق تیر ماه (در پایان تیر) واریز خواهد شد.عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: البته مزایای جانبی حق مسکن و بن نیز به حقوق بازنشستگان اضافه میشود که باید ابتدا هیئت دولت موافقت کند و سپس در جلسه هیئت امنا مطرح میشود البته ما حرفی بر روی آن نداریم و سریع تصویب و اجرایی خواهد شد.شوکت با اشاره به اینکه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان و حق بن ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: باید منتظر باشیم و ببینیم که از این مزایا نیز حق بیمه کسر خواهد شد یا خیر. اگر کسر نشود علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان افزایش اولیه حدود ۷۰۰ هزار تومان نیز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد و در صورت کسر حق بیمه مبلغی از آن کسر میشود.وی گفت: حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی به صورت پلکانی اضافه میشود به طور مثال فردی که سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکرد امسال ۲۶ درصد به حقوق او اضافه میشود و بازنشسته دیگر با دریافت کمی بیشتر از حداقل بگیر با تعاریفی که تأمین اجتماعی دارد، حدود همان ۲۶ درصد و شاید کمی کمتر به حقوقش اضافه خواهد شد.وی افزود: بازنشستگان در سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به علاوه ۱۶۴ هزار تومان ثابت در ماه دریافت میکنند که این درصد افزایش معمولاً برای بازنشستگانی است که حقوقشان چند برابر حداقل حقوق است که البته تعداد آنها زیاد نیست.عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن افزایشها باز هم حقوق بازنشستگان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمیرسد، اظهار داشت: مشخص است که سازمان تأمین اجتماعی اعتبار کافی برای افزایش یکباره حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بازنشستگان را ندارد و به این علت مابهالتفاوت آن باید از همسان سازی تأمین شود که آن هم در دست بررسی است و امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.