تصویب اختصاص ۱۵۰ هزار دلار برای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: هیئت دولت مصوب کرد، مبلغ ۱۵۰هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هریک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت فراهم و مبالغ براساس مستندات به ذی‌نفعان
پرداخت شود.
به گزارش ایرنا، طبق مصوبه هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده‌ است تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط ترتیب پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هریک از جانباختگان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت کند.
همچنین در مصوبه پیشنهادی آمده است که این جبران مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضائی صلاحیتدار نیست.
هیئت دولت نیز با توجه به پیشنهاد معاونت حقوقی، در جلسه روز چهارشنبه دهم دی‌ماه تصویب کرده که خسارات ناشی از فوت جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت و تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشورهای جانباختگان، به ورثه و بازماندگان آنها پرداخت شود.