اخبار کوتاه


د ر سیاست خارجی منفعل عمل نکرد ه ایم

جانشین فرماند ه سپاه پاسد اران انقلاب اسلامی تاکید  کرد : د ر سیاست خارجی منفعل عمل نکرد ه‌ایم، فعال هستیم و همچنین ابتکار عمل را د ر د ست د اریم. سرد ار فد وی د ر جمع خبرنگاران د ر حاشیه همایش "غزه نماد  مقاومت" اظهارکرد : گزافه گویی‌ها خبائث عالم و بیشتر از همه آمریکایی ها و صهیونیست ها برای د یروز و امروز نیست؛ چرا که 44 سال است د رباره انقلاب اسلامی گزافه گویی‌های خود  را اد امه می‌د هند ، اما حتی نتوانستند  یک پیروزی بد ست بیاورند .
وی اد امه د اد : اگر آمریکایی‌ها می توانستند  یک پیروزی د ر برابر ایران به د ست آورند ، گوش عالم را با رسانه هایشان کر می‌کرد ند . جانشین فرماند ه سپاه پاسد اران د ر پاسخ به این سوال که آیا ما سلاحی د ر مرز اسرائیل د اریم که بتوانیم با آن اقد اماتی را انجام د هیم، گفت: اصلا نیازی به مستقر شد ن د ر مرز اسرائیل را ند اریم. وی اد امه د اد : همه جای د نیای اسلام، ما هستیم و نیازی به حضور فیزیکی ما نیست. اراد ه انقلاب اسلامی و توانمند ی آن د ر نزد یک‌ترین جاها به د شمنان مستقر است. فد وی همچنین د ر مورد  تهد ید ات صهیونیست‌ها علیه ایران اظهار کرد : صهیونیست‌ها د ر د اخل سرزمین فلسطین نمی‌توانند  د ولتی را تشکیل د هند  و این شکست بزرگی برای آن ها محسوب می‌شود .

 

روند  مطلوب همکاری‌های اقتصاد ی ایران و روسیه

ایگورلویتین د ستیار ولاد یمیر پوتین، رئیس جمهور فد ارسیون روسیه صبح د یروز با د ریابان علی شمخانی نمایند ه مقام معظم رهبری و د بیر شورای عالی امنیت ملی د ید ار و پیرامون همکاری‌های اقتصاد ی د و و چند  جانبه با وی گفت‌وگو کرد .
د ر این د ید ار د ریابان شمخانی با اشاره به روابط رو به توسعه د و کشور د ر همه زمینه ها، تسریع د ر اجرای پروژه های مشترک اقتصاد ی د ر چارچوب توافقات روسای جمهور د و کشور را مورد  تأکید  قرارد اد . شمخانی ایفای نقش مکمل ایران و روسیه د ر بازارهای انرژی جهانی و ترانزیت آن را حائزاهمیت و ضروری د انست و خاطر نشان کرد : خوشبختانه با اراد ه جد ی و تلاش مستمر مسئولین د و کشور، همکاری های اقتصاد ی ایران و روسیه د ر مسیر توافقات راهبرد ی است. د بیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه نظام تحریم های یک جانبه مُخِّل روند  توسعه و موجب تصاعد  بحران های منطقه ای و جهانی است بر لزوم ایجاد  نهاد های مشترک و هم افزا برای مقابله با تحریم‌ها و فعال سازی ظرفیت های بین المللی علیه تحریم و کشورهای تحریم کنند ه تاکید  کرد . ایگورلویتین نیز اظهار د اشت: با توجه به تاثیر راهبرد ی تکمیل پروژه راه آهن شمال- جنوب و تعهد  روسیه برای تکمیل سریع قطعه رشت- آستارا ،اولویت اصلی ما آغاز سریع اقد امات عملیاتی مربوط به این طرح است.