چالش اد امه د ار تامین سرمایه د ر گرد ش واحد های تولید ی


گروه صنعت و تجارت:واحد های تولید ی و بخش‌های مواد  اقتصاد  ایران د ر سالهای گذشته همواره از ناحیه مشکلات تامین سرمایه د ر گرد ش د چار آسیب‌های جد ی شد ه اند  به نحوی که همواره این پرسش مطرح شد ه که د لیل نامهربانی سیاستگذاران نسبت به صنعتگران و تولید کنند گان چیست؟براساس این گزارش،طبق ارزیابی سازمان صنعت معد ن و تجارت حد ود  75 د رصد  واحد های تولید ی استان مشکل نقد ینگی و کمبود  سرمایه د ر گرد ش د ارند .سال 1401 از سوی رهبر معظم انقلاب “سال تولید ؛ د انش بنیان و اشتغال آفرین” نام‌گذاری شد  و سال‌ها است که مقام معظم رهبری به واسطه اهمیت آن مباحث اقتصاد ی را د ر نامگذاری سال‌ها مورد  توجه قرار د اد ه تا با توجه به شرایط جنگ اقتصاد ی که کشور با آن روبه‌رو است توجه مسئولان را به این مسئله مهم جلب کند .به گزارش «تجارت»،روز گذشته 20 انجمن تولید ی طی نامه های جد اگانه به سران سه قوه خواستار رفع مشکلات تامین سرمایه د ر گرد ش واحد های تولید ی شد ند .د ر این نامه آمد ه است: آنچه مسلم است د ر کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحد های تولید ی با آن د ست و پنجه نرم می‌کنند  و متأسفانه بانک‌ها به د و د لیل؛ الف) ضعف د ر زمینه تامین مالی و تسهیلات‌د هی، ب) قانون ذینفع واحد ، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولید ی اجتناب می‌کنند  و د ر سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید  و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کنند ه برای بنگاه‌های بزرگ تولید ی تبد یل شد ه است.به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولید ات کشور د ر سال گذشته 2300هزار میلیارد  تومان بود ه و650 هزار میلیارد  تومان تسهیلات مورد  نیاز است که باید  از طرق مختلف به عنوان سرمایه د ر گرد ش تامین شود . با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید  د ر سال گذشته 435 هزار میلیارد  تومان بود ه که حد ود  200 هزار میلیارد  تومان کمبود  نقد ینگی و عد م تراز منابع برای بخش تولید  به ثبت رسید ه است.از سوی د یگر براساس قانون ذینفع واحد  حد اکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند  از بانک د ریافت کند  تا سقف 20 د رصد  سرمایه پایه بانک مقرر شد ه است و بانک با این د لیل که بتواند  خود  را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود  منابع رهایی د هد  طبق قانون ذینفع واحد ، تسهیلات ارائه می‌کند .بنابراین یکی از جد ی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه د ر گرد ش واحد های تولید ی است که د ر چند  د هه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشید ه شد  و با وجود  اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد  قانون «رفع موانع تولید » را به تسهیلات‌د هی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص د اد ه و راه حل «حساب ویژه تسهیلات د ر گرد ش» را لحاظ کرد ه‌اند ، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصاد ی است.د ر بخش د یگری از این نامه که خطاب به رئیس جمهور تهیه شد ه،تاکید  شد ه است: مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) د ر حوزه‌های اقتصاد ی ابلاغ شد ه است، نشان از تاکید  ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید  برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه د ر جنگ اقتصاد ی د ارد . به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معاد لات جنگ برضد  کشورمان تغییر کرد ه و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان د اد  که د شمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد  آسیب رساند ن به بنگاه‌های تولید ی را د ارند  تا از این طریق بتوانند  به بخشی از اهد اف شوم خود  برسند  اما تولید ‌کنند گان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز د شمنان را ناامید  کرد ند .از سوی د یگر قانون رفع موانع تولید  با د قت، مصاد یق حمایت از تولید  و اشتغال د ر کشور را مشخص کرد ه است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از حضرت‌عالی تقاضا د اریم تا با د ستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه د ر گرد ش به واحد های تولید ی، قوه مجریه را زمینه‌ساز رشد  و ارتقای هر چه بیشتر تولید  د اخل، اقتصاد  و د ر نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید .

نیاز مبرم واحد های تولید ی به سرمایه د ر گرد ش
رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به کاهش چشمگیر نقد ینگی واحد های تولید ی، گفت: واحد های تولید ی بعد  از عاد لانه‌شد ن یارانه‌‌‌ها با مشکل کمبود  نقد ینگی جد ی مواجه شد ند ؛ بعد  از جراحی اقتصاد ی، قیمت‌ها رشد  قابل‌توجهی د اشتند ، این د ر حالی است که نقد ینگی واحد ها افزایش ند اشت.بهمن عبد اللهی یاد آوری کرد : بخش قابل‌توجهی از تولید کنند گان، به‌ویژه تولید کنند گان پوشاک با چالش‌‌‌های جد ی مواجه شد ند ، از این رو لازم است نظام بانکی و سایر مسوولان مربوط د ر این زمینه اقد ام جد ی انجام د هند . اگر واحد های تولید ی نتوانند  د ر ماه‌‌‌های آیند ه نقد ینگی خود  را ارتقا د هند ، بد ون ترد ید  شاهد  افزایش بیکاری خواهیم بود .وی تصریح کرد : من به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار از وضعیتی که بانک‌ها د ر آن قرار د ارند ، آگاه هستم. د ولت باید  مستقیم د ر این زمینه ورود  کند  و بد هی‌‌‌های خود  را با بانک‌ها تسویه کند  تا سرمایه مالی بانک‌ها افزایش یابد  و آنها امکان اعطای تسهیلات بیشتر به متقاضیان را د اشته باشند .رئیس اتاق تعاون با اشاره به مکلف‌شد ن بانک‌ها به فروش د ارایی‌‌‌های غیر‌جاری و منجمد ، اظهار کرد : فروش این د ارایی‌‌‌ها امکان افزایش نقد ینگی بانک‌ها را فراهم می‌کند .

موضع وزارت صمت چیست؟
نیازی معاون هماهنگی و فضای کسب کار وزارت صمت گفت: خوشبختانه امسال تولید  شرایط مطلوبی د اشته است گزارش‌هایی که منتشر شد ه حاکی از رشد  خوب د ر حوزه تولید  است. وی افزود : بخش صنعت د ر مقایسه با سال گذشته، رشد  5 و یک د هم د رصد ی نشان می‌د هد  ضمن اینکه شاخص شرکت‌های بورسی د ر مرد اد  ماه شش و هفت د هم د رصد  رشد  د اشته و این رشد  حکایت از آ‌ن د ارد  که بخش تولید  شرایط مساعد ی را برای ارائه کالا د ر بازار ایجاد  کرد ه است.نیازی با بیان اینکه د و مقوله رفع موانع تولید  و بحث تامین مالی هم اکنون مهمترین مسئله تولید  است که پیگیری می‌شود ، گفت: د ر حوزه موانع تولید ، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهمترین مسائل بود ه است.