اخبار کوتاه


رشد  یارانه‌ها پاشنه آشیل بود جه

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بود جه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بود جه پرد اخت.حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الد ینی د ر گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه کمیسیون تلفیق د ر روزهای گذشته به بررسی کلیات لایحه بود جه ۱۴۰۲ پرد اخت، گفت: د ر ابتد ا کلیات بخش د رآمد ی و سپس بخش هزینه ای لایحه بود جه سال آیند ه مورد  بررسی قرار گرفت که چه مقد ار از منابع، د ارایی‌های سرمایه‌ای و چه مقد ار د ارایی های مالی و د رآمد ها است. وی با بیان اینکه د رآمد ها موارد ی همچون مالیات، ورود ی های گمرکی و عوارض را شامل می شود ، گفت: میزان د رآمد های عمومی لایحه بود جه ۱۴۰۲ حد ود  ۹۷۸ هزار میلیارد  تومان (همت) است که نسبت به سال گذشته ۴۰ د رصد  رشد  د اشته است؛ رقم واگذاری د ارایی های سرمایه ای شامل نفت و گاز حد ود  ۷۱۱ همت پیش بینی شد ه که د ر اینجا ۳۷ د رصد  رشد  نسبت به سال جاری د ارد . میرتاج الد ینی اضافه کرد : رقم واگذاری د ارایی های مالی یعنی اوراق مشارکت و اسناد  خزانه ، ۲۹۴ همت است که نسبت به بود جه ۱۴۰۱، ۶۶ د رصد  رشد  د ارد ؛ بر این اساس جمع منابع عمومی د ولت، ۱۹۸۴ همت است که این میزان د ر بود جه سال جاری ۱۳۹۴ همت بود  لذا شاهد  رشد  ۴۲ د رصد ی د ر منابع عمومی د ولت هستیم.

 

تغییر شرایط انتخاب حسابد اران رسمی

رییس سازمان حسابرسی گفت: وزارت اقتصاد  برای تقویت ساختارهای حسابرسی، اصلاحات مهمی را آغاز کرد ه است. این اصلاحات با حذف امضای طلایی و رانت قد یمی د ر تعیین صلاحیت حسابد اران رسمی آغاز شد ه است. به گزارش ایسنا، موسی بزرگ اصل با تشریح جزییات تعیین صلاحیت حسابد اران رسمی و حذف رانت مربوط به آن، گفت: آزمون تعیین صلاحیت حسابد اران رسمی ایران، به صورت سالانه برگزار می‌شود  و افراد ی که می‌خواهند  حسابرس شوند  علاوه بر سابقه شش سال کار باید  د ر آزمون نیز قبول شوند . وی افزود : این مجوز، به نوعی پروانه فعالیت حسابرسی د ر بخش خصوصی محسوب می‌شود  و مربوط به کسانی است که حق امضای گزارش حسابرسی را د ارند . رییس سازمان حسابرسی اظهار کرد : د ر تبصره ۳ ماد ه ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابد اران رسمی یک امتیاز د اد ه شد ه بود  به مد یران کل د ولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت د ر حوزه های مالی را د ارند ، بد ین شکل که آنها از شرکت د ر آزمون معاف می شد ند . طبق اعلام وزارت اقتصاد ، د ر تبصره ۳ ماد ه ۳ این آیین نامه که د ر ۱۶ آبان ۱۳۸۹ توسط هیات وزیران وقت تصویب شد ه، آمد ه بود : «تبصره ۳- مد یران د ستگاه‌های اجرایی که بعد  از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حد اقل ۱۰ سال د ر ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصد ی د اشته باشند ، به تشخیص هیئت و مشروط به د اشتن سایر شرایط مذکور د ر این ماد ه از آزمون‌های موضوع این بند  معاف خواهند  بود .»