آیند ه سخت گازی د ر انتظار ایران


گروه انرژی:برآورد ها نشان د هند ه آن است که بد لیل کاهش توان تولید  گاز و از طرفی افزایش مصرف گاز د ر کشور،سال آیند ه شرایط سختی برای کشور رقم خواهد  خورد .به گزارش«تجارت»،د ر همین ارتباط،مد یرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفت: باید  از هم اکنون برای متنوع سازی سبد  سوخت، توسعه انرژی‌های تجد ید پذیر، سرمایه‌گذاری، مد یریت، افزایش تولید  پاید ار و بهینه سازی مصرف انرژی اقد اماتی انجام شود  د ر غیر این صورت سال آیند ه شرایط سخت‌تری را تجربه خواهیم کرد .حمید  رضا عراقی د ر گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای حل مشکل فعلی د ر صنعت گاز د ر کوتاه مد ت چاره ای جز صرفه جویی نیست، اظهار کرد : برای د رازمد ت راهکارهای مختلفی وجود  د ارد ، د ولت باید  تصمیمات جد ی برای گاز بگیرد ، سال آیند ه نیز شرایط بهتر از این نخواهد  بود ، د ر پارس جنوبی، مخازن پالایشگاه‌ها و میاد ین باید  وضعیت فعلی را از نظر حجم گاز تثبیت کنند  که این مساله نیازمند  سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و مد یریت است.وی افزود : به جز این مساله باید  مخازن و میاد ین جد ید  اکتشاف شود  که این موضوع نیز نیازمند  سرمایه گذاری و تکنولوژی است، از طرف د یگر باید  جد ی بحث بهینه سازی مصرف سوخت د ر تمام ابعاد  اعم از صنایع، نیروگاه‌ها، خانگی و تجاری و قوانین موجود  مورد  توجه قرار بگیرد ، همچنین باید  به تنوع سازی سبد  سوخت نیز توجه شود .مد یرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه زمانی گاز مایع د اشتیم که به د لیل مخازن و میاد ین جد ید  از جمله پارس جنوبی به گاز طبیعی تبد یل شد ، اد امه د اد : این برد اشت اشتباه به وجود  آمد  که باتوجه به این حجم گازی که د ر ایران وجود  د ارد  فقط باید  گازرسانی انجام شود . عراقی با تاکید  بر اینکه قوانینی که د ر ارتباط با بهینه سازی وجود  د اشت نیز چند ان د ر گذشته مورد  توجه قرار نگرفته است، گفت: سال ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی د ستورالعملی را ابلاغ کرد  که د ر آن به ناترازی گاز اشاره شد ه بود .وی اظهار کرد : پیشنهاد  میکنم آن چیزی را که شورای عالی انرژی مصوب کرد ه مورد  توجه قرار بگیرد ، د بیرخانه فعالی زیرنظر معاون رئیس جمهور تشکیل شود  و این موارد ی که د ر ارتباط با انرژی مطرح است را پیگیری کند ، علاوه بر این ما برای حل ناترازی گاز به چند  موضوع باید  توجه کنیم، موضوع اول بحث قوانین است که به نظرم به اند ازه کافی د ر ایران قانون مد ون شد ه اما د ر ارتباط با اجرا اقد ام کافی صورت نگرفته است.مد یرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران اد امه د اد : موضوع د یگر بحث فرهنگ است؛ د ر کشورهای اروپایی به موضوع مصرف بهینه انرژی توجه جد ی می‌شود ، خانه ای که یک اروپایی خرید اری می‌کند  بر مبنای انرژی قیمت گذاری شد ه یعنی متخصصان این حوزه پرت انرژی را قبل از فروش خانه ارزیابی می‌کنند ، موضوعی که د ر ایران به آن توجه نمی‌شود  و علی رغم اینکه قوانین د ر این حوزه وجود  د ارد  اما عملا د ر حوزه اجرا غفلت صورت می‌گیرد .عراقی با اشاره به اهمیت بحث قیمت گذاری د ر حل شرایط فعلی گفت: اگر تورم این میزان نبود  به راحتی می‌توانستیم قیمت ها را تعیین کنیم، د ر مجلس ششم تصویب شد  که قیمت‌ها هر سال ۲۰ د رصد  افزایش پید ا کند  و د ر طول پنج سال قیمت ها به فوب خلیج فارس برسد  اما عملا د ر مجلس هفتم تثبیت قیمت ها را اعلام کرد ند ، د ر شرایط فعلی نیز امکان افزایش قیمت وجود  ند ارد  اما قیمت یک شاخص تاثیرگذار د ر این بخش است.وی با بیان اینکه اگر انرژی قیمت د اشته باشد  تکنولوژی نیز مطرح می شود ، گفت: راه حل های مختلف برای حل شرایط موجود  وجود  د ارد ، به جد  باید  راه‌حل پید ا کنند  وگرنه به نظر من امسال سال خوبی است ولی از سال های آیند ه اگر با همین روند  پیش برویم، سال بعد  مجد د  مشکل خواهیم د اشت، تولید  بیشتر خوب است اما تولید  بیشتر با این حجم مصرف پاسخگو نیست.به گفته مد یرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران باید  روی بهینه سازی مصرف اقد امات متعد د ی صورت بگیرد ، همچنین باید  روی تکنولوژی ها و انرژی‌های تجد ید پذیر سرمایه گذاری شود ، قرار نیست همه نیروگاه ها سوخت مصرف کنند  باید  به سمت انرژی‌های تجد ید پذیر نیز حرکت کنیم.

توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل بحران گازی
بازوی پژوهشی مجلس د ر گزارش جد ید  خود  آورد ه است:گام نخست برای حل مساله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشد ید  این ناترازی است. از آنجا که بخش عمد ه شبکه گازرسانی کشور تکمیل شد ه و توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شد ه است، از این پس رویکرد  کشور د ر سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هد ف تثبیت و کاهش نرخ رشد  مصرف د ر بخش های مختلف باشد . به عنوان مثال د ر بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد  توسعه صنایع انرژی‌بر بزرگ مقیاس به توسعه واحد های تکمیلی د ر زنجیره ارزش، د ر بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید  با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد  تولید  انرژی (زغال سنگ و تجد ید پذیر) و د ر بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان د ر ساختمان های جد ید الاحد اث می باشد .