توضیح «آرمان امروز» درباره یک تیتر

روز گذشته گزارشی با عنوان «کشف ۲۱ هزار جلد کتاب با نام جعلی «خلیج فارس» به مقصد عراق» در این روزنامه منتشر شد. با توجه به شائبه دو کلمه «جعلی» و «خلیج فارس» خوانندگان روزنامه با دفتر تماس گرفتند و ابراز گلایه‌ کردند که نام خلیج فارس جعلی است؟!. برکسی پوشیده نیست که همان‌طور که در گزارش صفحه 8 هم آمده، نام «خلیج فارس» طی چند وقت گذشته توسط برخی از افراد معلوم الحال، تحریف شده و با عنوان مشمئز کننده خلیج ع.ر.ب.ی به کارمی‌رود. به دلیل اینکه «آرمان امروز» تمایلی نداشت که از این نام مجعول در تیتر استفاده کند، تیتر فوق را به‌کار برد که منظور از جعلی، عبارتی است که در رابطه با خلیج فارس به کار می‌رود. بدینوسیله تیتر مذکور تصریح می‌شود.