نیاز به ادبیات جدید حکمرانی داریم

سید حسین سجادی
بسیاری از چهره هايي که در دولت و مجلس هستند، حتي با ادبيات ابتدايي سياست و سياست ورزي آشنايي ندارند. بايد بررسي کنيم و بدانيم کجاي کارمان اشتباه بود که آدم هايي به قواي مهم راه پيدا کرده اند که هيچ درکي از سياست و حتي شرايط روزهاي بحراني ندارند و به همين دليل چشم شان را مي بندند و زبان شان را مي چرخانند. شايد من مثلا معلم خوبي باشم و زبان رسانه را بلد نباشيم و شما که دانشجو هستید شايد نتوانيد وارد مباحث علمي شويد که اين به خودي خود اصلا اشکالي ندارد. مشکل جايي خودنمايي مي کند که افراد به حوزه هايي ورود مي کنند که در آن هيچ تخصص و تبحري ندارند. آيا واقعا چهره‌های تندرو نمي دانند که چقدر در فضاي پر از التهاب اين روزها مي تواند خطرناک باشد؟ بايد به آن آقايي که نماينده مجلس شده است، بگوييم شما که از حذف برخی چهره‌ها حرف مي زنيد، نمي دانيد اصل اين عمل چقدر بد است؟ نمي‌دانيد اين کار چه تبعاتي خواهدداشت و چقدر به کشور ضرر می‌زند و در صورت تکرار چه خسارت هايي خواهد داشت؟ جالب است، این افراد در روزهايي که کشورهای اروپایی و آمریکا مشغول ایران‌هراسی هستند، تلاش می‌کنند برخی چهره‌های میانه و معتدل ایرانی که البته از شناسنامه موفقی هم برخور دار هستند را حذف کنند. سئوال من اين است، با حذف کردن این چهره‌ها مي خواهند به چه چيزي برسند و به کجا برسند؟ واقعا نمي‌دانند، در فضاي فعلي کشور نبايد به چيزي جز آرام کردن مردم فکر کنيم، اگر مشکلات‌مان روز به روز بيشتر مي‌شود، اگر مردم روز به روز گرفتاري‌هاي بيشتري را متحمل مي‌شوند، اگر جامعه اميدي به اصلاح ندارد، اگر فاصله مردم با مسئولان بيشتر و بيشتر مي شود و ... دليلي جز اين ندارد که ساختار تصميم گيري و اجرايي کشور به دست عده اي افتاده است که کمترين شناختي از کشورداري ندارند و با هر اظهارنظرشان و هر تصميمي که مي گيرند، کشور را به سمت بحران هاي بيشتري مي‌برند.