گفت‌وگو نکنیم، کار به دعوا می‌کشد

سيد حسن خميني گفت: جامعه ما جامعه‌اي نيست که در آن يک طرف صد درصد و طرف ديگر صفر درصد باشد؛ بلکه جامعه‌اي با کلوني‌ها و مجامع فکري مختلف است. من در بيانيه‌اي که در اوايل حوادث اخير نوشته بودم گفتم که اگر گفتگو نکنيم کار به دعوا مي‌کشد و با وجود دعوا کشور صد سال عقب مي‌افتد. اين طور هم نيست که از دل دعوا يک طرف پيروز بيرون بيايد. بايد حجم کينه را در جامعه پايين بياوريم؛ اين کار را صاحبان تجربه مي‌توانند انجام دهند، يعني کساني که يک پيراهن بيشتر پاره کرده اند. آن‌ها نبايد جوّزده شوند و نبايد به هيجان بيفتند.
وي تأکيد کرد: در فضاي سياسي کشور حتما بايد کساني باشند که در شرايطي که همه هيجان دارند، هيجان را کنترل کنند. يکي از شاهکار‌هاي مديريتي امام روز 31 شهريور 1359 است. وقتي عراق بمباران مي‌کند و همه به هم مي‌ريزند، التهاب که بالا مي‌رود، ايشان مي‌گويد، دزدي آمده و سنگي انداخته و در رفته است». ايشان با اين سخن چنان هيجان را مي‌خواباند که به جامعه آرامش مي‌دهد.