کاهش تورم فصلی تولیدکننده به کمترین رقم ۷ فصل اخیر

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم فصلی تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۲ به ۶.۳ درصد رسیده که کمترین رقم در ۷ فصل اخیر (از ابتدای ۱۴۰۱ تا‌کنون) است. مرکز آمار گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده - فصل پاییز ۱۴۰۲» را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم فصلی به کمترین رقم در ۷ فصل اخیر رسیده است. طبق این گزارش، در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۱۰۳۶، ۸ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۶ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۳.۸ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶، ۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۳ درصد)، ۳ واحد درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۶.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۱.۱ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با ۲.۳ درصد مربوط به گروه «صنعت» است. گروه «برق» نیز با تورم ۶.۹- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳، ۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۳ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۶.۲ درصد مربوط به گروه «معدن» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۲ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

افزایش تورم سالانه
در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل ۴۳، ۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۳.۲ درصد)، ۶ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۳.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۵۷.۹ درصد مربوط به گروه «خدمات» و کمترین تورم سالانه با ۳۱.۹ درصد مربوط به گروه «صنعت» است.