طلسم اتصال راه آهن خراسان شمالی به سراسری شکست

«طلسم اتصال راه آهــن خراسان شمالی به سراسری با موافقت تولیت آستان قدس رضوی و تلاش مدیران استان شکست»؛ این خبر مهمی بود که در جلسه کمیته برنامه ریزی اسفراین اعلام شد. بر این اساس، زمینه بازگشایی  پروژه ریلی جوین- اسفراین فراهم شد. «طاهر رستمی»، فرماندار اسفراین در جلسه کمیته برنامه ریزی اسفراین با اشــاره به این که با موافقت تولیت آستان قدس رضوی در نشست با استاندار خراسان شمالی، دستور بازگشایی پروژه ریلی جوین-اسفراین داده شــده اســت، تصریح کــرد: با حضور و پیگیری مــعــاون هماهنگی امـــور عمرانی استاندار، تسریع در اجــرای پــروژه ریلی در دستور کار خواهد بود. گفتنی اســت، پیش از این، عملیات اتصال راه آهن جوین به اسفراین منوط به رفع معارض در 10 کیلومتر این مسیر اعلام شده بود.