تاکید بر سیاست‌های صلح و دوستی

محمود عباس زاده
پیام مجمع گفت‌وگوی تهران این است که ایران همواره با اقتدار سیاست‌های صلح و دوستی در منطقه را دنبال می‌کند. این گفت‌وگوهای سالیانه در فضای پژوهشی و راهبردی برگزار می‌شود و اگر این نشست‌ها از طریق پژوهشگاه‌ها و دانشگاها تقویت شود می‌تواند دستاوردهای بهتری داشته باشد. در شرایطی که بعد از برگزاری بازی‌های جام جهانی در قطر، رقبای عربی ایران به دنبال القای این نکته بودند که تهران به سمت انزوا رفته است، برگزاری این نشست پیام بسیار روشنی دارد که ایران همواره با اقتدار سیاست‌های صلح و دوستی در منطقه را دنبال می‌کند. اگر چه این نشست با محور صلح و دوستی برگزار شده و بیشتر رنگ و بوی علمی دارد، اما حضور عناصر با تجربه در این نشست‌های پژوهشی کمک می‌کند تا تحقق سیاست خارجی کارآمد عملیاتی شود. سیاست خارجی دولت سیزدهم«سیاست متوازن» است و تقویت تعامل با کشورهای همسایه که از جمعیت و اقتصاد بزرگی برخوردار هستند می تواند تاثیرات زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، اگر ما بتوانیم ۱۰ درصد کالای مورد نیاز کشورهای همسایه را تهیه و تامین کنیم ارز حاصل از آن بیشتر از در آمد ارز حاصل از فروش نفت است. برگزاری اینگونه نشست‌ها آثار مثبتی برای کشور دارد و می توان به کارآمدی حوزه سیاست خارجی کمک کند.