عزل و نصب های حاشیه ساز آقای شهردار !

عضو شورای شهر: 3 تن از زنان شاغل برکنار شده‌اند چون شهردار منطقه گفته حوصله زن جماعت را ندارم! آرمان امروز: حاشيه‌هاي عزل و نصب‌هاي شهردار تهران، همچنان ادامه دارد و اين‌بار به مديران زن شهرداري رسيد. اين جمله يکي از اعضاي شوراي شهر در رابطه با حذف زنان از مديريت شهرداري، قابل تامل است: «زماني که شهردار منطقه تغيير مي‌کند تا رييس ناحيه و معاون منطقه هم تغيير مي‌کند. افرادي که برکنار مي‌شوند کجا مي‌روند؟ در خانه! و سبب تضعيف شهرداري مي‌شوند! از 22 معاون برنامه‌ريزي، 4 تن آن‌ها خانم بود و ما افتخار مي‌کرديم که از بانوان انتخاب کرديم. حالا 3 تن از آن‌ها برکنار شده‌اند چون شهردار منطقه گفته حوصله زن جماعت را ندارم و نمي‌خواهم با آن‌ها کار کنم! «الجارُ ثُمَّ الدّارُ» آقايان! بايد بدنه شهرداري مبارزه با فساد را احساس کند تا مردم هم باور کنند.» اين موضوع در شرايطي مطرح مي‌شود که به باور کارشناسان اين موانع براي زنان شبيه سقف‌هايي نامرئي هستند که ضربه آن را حس مي‌کنند، اما اين اولين بار نيست که زنان کارمند در شهرداري، بيکار مي‌شوند. در سال 93 و بخشنامه شهرداري براي ممنوعيت استخدام زنان در پست‌هاي اداري و تفکيک جنسيتي دردسرساز شد.
اين بود مبارزه با فساد؟
اين صحبت‌‌هاي اعضاي شوراي شهر در شرايطي مطرح مي‌شود که شعار اصلي شهردار تهران براي تصدي سکان‌داري پايتخت، مبارزه با فساد بود و زاکاني در اين مدت نه‌تنها در تحقق ملموس اين وعده موفق نبوده، بلکه انتصاب‌هاي او در يک و نيم سال گذشته، با انتصاب ها و عملکرد خود، بحث برانگيز شده است. سيد جعفر تشکري هاشمي، رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران اعلام کرد: «‌يکي ديگر از موضوعاتي که در اين دوره از مديريت شهري با آن روبه‌رو هستيم، کوچ کردن بسياري از مديران باتجربه و کارآمد مجموعه شهرداري تهران و مأمور شدن آنها به ساير دستگاه‌هاست و اين در حالي است که اين نيروها، افرادي کارآمد و متخصص هستند که از ظرفيت قابل توجهي برخور دارند و تجربه و تخصص آنها بايد مورد توجه قرار گيرد و متأسفانه شاهديم که برخي افراد در مجموعه شهرداري تهران در قسمت‌هايي به‌کارگيري شده‌اند که حتي يک روز سابقه کار اجرايي در آن قسمت را ندارند و در مقابل نيز افرادي کارآمد و متخصص در مجموعه شهرداري تهران کنار گذاشته‌شده‌اند.»
وي در ادامه افزود: « در صحبت‌هاي رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران، گفته شد که 19 راهکار براي مقابله با فساد اتخاذ شده که متأسفانه بايد گفته شود که برخي از همين راهکارها، زمينه‌ساز فساد در مجموعه شهرداري تهران شده‌اند، به گونه‌اي که مثلا يک قرارداد بليت الکترونيک که هنوز بسته نشده است روزانه 5 تا 10 ميليارد به شهرداري خسارت وارد مي‌کند.» با اين حال اين عضو شوراي شهر به نکته جالبي در ساختار شهرداري اشاره مي‌کند: «شاهد بي توجهي شهرداري به نيروي انساني خود هستيم، همچنان مي‌بينيم که افراد نسبي و سببي و داماد و پسر و دختر به‌رغم اينکه پستي در شهرداري ندارند، در تصميمات شهرداري تهران تاثيرگذار هستند و دخالت مي کنند.» اماني با اين حال معتقد است: «شاه‌بيت مبارزه با فساد رعايت قانون از طرف شهردار تهران و معاونينش به‌عنوان حلقه‌هاي اول مديريتي تهران است، اگر مي‌خواهيد ثابت کنيد که ما در شهرداري مبارزه با فساد انجام مي‌دهيم بايد از خودمان شروع کنيم و خود را ملزم به رعايت قوانين بالادستي کنيم.» وي با اشاره به اينکه خطاب به زاکاني مي‌گويد: «مي‌توانيد بگوييد مبارزه با فساد چه کرديد که اگر از مردم نظرسنجي شد نگويند بيشترين آلودگي را شهرداري تهران و گمرک دارند! مبارزه با فساد با عمل نتيجه مي‌دهد.»