اخبار کوتاه


احتمال تغییر د ر استاند ارد های شاخص آلود گی هوا برای جلوگیری از تعطیلی مد ارس

وزیر کشور از طرح پیشنهاد ی د ر د ولت از سوی سازمان محیط زیست برای تغییر د ر استاند ارد های شاخص آلود گی هوا خبر د اد  تا لازم نباشد  د ر این شرایط مد ارس تعطیل شود . احمد  وحید ی د ر حاشیه نشست استاند اران د ر پاسخ به سوالی د رباره تعطیلی مد ارس به جهت آلود گی هوا، اظهار کرد : تعطیلی مد ارس به خاطر رفع آلود گی نیست، بلکه بخاطر سلامتی فرزند ان‌مان است. مصوبه‌ای وجود  د ارد  که د ر آن مشخص کرد ه د ر چه شاخصی از آلود گی، مد ارس باید  تعطیل باشند . گروه‌های اضطراری استان‌ها براساس همین مصوبه ناچارند  تصمیم به تعطیلی بگیرند .
وی اضافه کرد : د ر هرحال این موضوع موجب شد  تا با کمک سازمان محیط زیست پیشنهاد  جد ید ی را برای د ولت تعیین کنیم تا این استاند ارد ها را کمی تغییر د هیم تا لازم نباشد  د ر این شرایط مد ارس مان را تعطیل کنیم.
وحید ی که د ر جمع خبرنگاران و د ر حاشیه نشست استاند اران سراسر کشور سخن می‌گفت د رباره این نشست اظهار کرد : یکی از موضوعات مورد  بررسی د ر این نشست، مولد سازی د ارایی‌ها بود  که با حضور وزیر اقتصاد  این موضوع مورد  بررسی قرار گرفت. چارچوب‌های مقرراتی مولد سازی د ارایی‌ها د ر د ولت فراهم شد ه است.

 

لزوم جذب نخبگان د ر د ستگاه های اجرایی کشور

رئیس جمهور با اعلام اینکه تعد اد  زیاد ی از نخبگان د ر د ولت مرد می جذب د ستگاههای اجرایی شد ند ، گفت: ما باید  مرجعیت علمی کشور را حفظ کنیم و ارتقاء د هیم و به افزایش بهره‌وری د ر این زمینه فکر کنیم.
آیت الله سید  ابراهیم رئیسی روز د وشنبه د ر بیست و هشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که د ر سالن اجلاس سران برگزار شد ، تبریک فرارسید ن ماه مبارک رجب گفت: این نشستی نماد ین برای قد رد انی از خد متگزاران بخش سلامت و د رمان است و بند ه صمیمانه سپاسگزار همه فعالان این بخش هستم. آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه د ر زمان سپری شد ه از د ولت مرد می به لطف خد ا توانسته‌ایم با مد یریت بنیاد  نخبگان، تعد اد  زیاد ی از نخبگان کشور را د ر د ستگاه‌های اجرایی جذب کنیم، افزود : این منتی بر نخبگان کشور نیست بلکه افتخاری برای د ستگاه‌ها است که نخبگان را جذب کنند  و امروز اینجا عرض می‌کنم که همه د ستگاه‌ها د ر کشور برای جذب نخبگان آماد گی کامل د ارند  و از جذب نخبگان استقبال می‌کنند .


رئیس جمهور د ر اد امه ارتباط صنعت با د انشگاه را مورد  تأکید  قرار د اد  و گفت: اگر د ر نظریه‌پرد ازی، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها نیاز و مسایل کشور د ید ه نشود ، حتی اگر حائز نمره قبولی باشد .