اقد امات خصمانه اروپا علیه تهران


محسن پاک‌آئین
تحلیلکر سیاسی

اقد ام پارلمان اروپا د رباره تحریم سپاه کاملا مغایر با موازین و مقررات بین‌المللی است، د ر صورتی که د ر شورای اروپا تصویب شود ، با حضور د ر خلیج فارس و د ریای عمان کاری می‌کنیم که پشیمان شوند  البته افراد ی که د ر شورای اروپا هستند  مبتنی بر عقلانیت عمل می‌کنند . اقد ام پارلمان اروپا یک اقد ام کاملا غیر منطقی و احساسی بود ه، اگرچه الزام آور برای اجرا نیست اما نشان د هند ه خصومت بخشی از اروپا و جناح راد یکال نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. این اقد ام کاملا مغایر با موازین و مقررات بین‌المللی است چرا که هیچگاه ارتش و نیروی نظامی رسمی یک کشور که مسئول امنیت آن کشور و مبارزه با تروریسم است را تحریم نمی‌کنند ، د ر واقع اقد ام پارلمان اروپا نشان د اد  آن‌ها طرفد ار تروریسم هستند . البته قابل انتظار بود  زیرا القاعد ه و د اعش توسط همین غربی ها ایجاد  شد ه و با کمک و حمایت کشورهایی از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه رشد  کرد ند  برای این که د ر ابتد ا کشورهایی مانند  سوریه و عراق را بی ثبات کنند  و پس از آن ایران را مورد  هد ف قرار د هند . اقد ام پارلمان اروپا که قد رتمند ترین نیروی مبارزه با تروریسم را هد ف قرار د اد ه، نشان می‌د هد  نمایند گان پارلمان کاملا تروریست و د اعش هستند  و فرقی با د اعش و القاعد ه ند ارند . د ر صورتی که این تصمیم و مصوبه د ر شورای اروپا تصویب شود  که احتمالش ضعیف است، ایران هم اقد ام متقابل خواهد  کرد  و حتما مجلس شورای اسلامی اقد ام کرد ه و نهاد های نظامی اروپا را تروریسم می‌د اند  و همان طور که با د اعش و القاعد ه برخورد  می‌کنیم با آن‌ها نیز برخورد  خواهیم کرد  و با حضور د ر خلیج فارس و د ریای عمان کاری می‌کنیم که پشیمان شوند  البته افراد ی که د ر شورای اروپا هستند  مبتنی بر عقلانیت عمل می کنند . پارلمان اروپا به د نبال حمایت از اعتراضات ایران و سوء استفاد ه از شرایط د اخلی کشور است، آن ها به د نبال تحریک احساسات مرد م ایران و حمایت از اغتشاش گران هستند ، البته مرد م ایران کاملا منطقی هستند  و با این ترفند های تبلیغاتی غربی ها آشنا بود ه و توجهی به این اقد امات نمی کنند . قطعا آن ها به د نبال این هستند  که اغتشاش گران را امید وار کنند . از طرفی این اقد امات بر روند  مذاکرات ایران با غربی ها تاثیر روانی د ارد  هر چند  د ر مساله برجام، طرف اصلی آمریکایی ها هستند . اروپا چند ان کاره ای نیست و تنها از آمریکا تبعیت می‌کند  د ر صورتی که تحریم‌ها را لغو کنند  ما هم د ر مقابل تعهد ات خود  را اجرایی می‌کنیم.