پایان ماه عسل ؛ استیضاح پشت استیضاح

آرمان امروز: روز گذشته »علی نیکزاد«، نایب رئیس مجلس شــورای اسلامی ضرورت تلاش بیشتر وزرای دولت سیزدهم را در حل مشکلات مردم در حوزه های مختلف خاطرنشــان کرد و در این زمینــه خطاب به رئیس جمهور گفت: اســتیضاح ۹ وزیر حداقل با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان روی میز هیئت رئیسه است ولی ما فراتر از آن سعی میکنیم با همراهی و تعامل با دولت گره گشای مشکلات باشیم. توسعه عدالت اجتماعی با رونــق تولید و خلق ثروت بسیار مهم و اساسی است ولی به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت باید منسجم تر از این عمل کند تا مردم شاهد تغییرات روزانه قیمتها در بازار نباشند. شــکاف بین مجلس دولت بعد از پایان ماه عســل اصولگرایان در قدرت رفته، رفته نمایان میشود و حالا نایب رییس مجلس در اقدامی که تاکنون در روابط بین دولت و مجلس اتفاق نیفتاده اســت اعلام کرد که استیضاح 9 وزیر به صورت ســریالی در دستور کار مجلس قرار گرفته اســت. به این موضــوع توجه کنید که تاکنون در هیچ دولتی چنین اتفاقی رخ نداده اســت. حتی در دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد که به دلیل اختلافات به وجود آمده برخی گمانه زنی میکردند که شاید دولت دوم احمدی نژاد با حضور مجلس اصلاح طلب نتواند به کار خود پایان دهد و از اکثریت خواهد افتاد. حاال در دولت و مجلســی یک دســت چنین اتفاقی رخ خواهد داد که اگر این ســریال آغاز شود بیشک حاشیه ها و جنجال های بسیاری را به همراه خواهد داشــت. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه در شــرایط مناسبی وجود ندارد و در حالی که تصمیمهای دولت و مجلس نتوانسته گره ای از مشکلات را بگشاید، باز هم تحرکی از مسئولان مشاهده نمیکنیم. دولت هم در وضعیت داخلی ایران چالشهای بســیاری دارد و هم در حوزه دیپلماسی با دشواریهای بسیاری روبه رو است که هنوز نتوانســته نه به ساماندهی سیاست داخلی بپردازد و نه در حوزه سیاســت خارجه توانســته نتیجه ای به دست بیاورد. با این حال انتخابات مجلس شــورای اســلامی هم رفته رفته به اوج حساســیت خود نزدیک میشود نماینــدگان هم باید نگاهی به تایید صلاحیت برای انتخبات 1402 داشــته باشند و هم باید هــواردارن و مردم را بــرای رای دادن متقاعد کنند. به نظر دولت یازدهم از چند هفته گذشته تصیمیم گرفته است تا بتواند خود را به عنوان دغدغه مند مردم معرفی کند و در این راه حتی تصمیم گرفته است تا استیضاح سریالی کابینه دولت را آغاز کند تا شاید بتواند در سال پایانی فعالیــت خود رکورد ویژه ای را به نام خود ثبت کند. همراهی مجلس با دولت در حل مشکلات اشتغال، مسکن و معیشت مردم اهمیت ویژه ای دارد. نایب رئیس مجلس معتقد است این جفا در حق مردم است که روزی در این کشور تولید مرغ مازاد و روز دیگر کمبود عرضه مرغ و سایر اقلام را شاهد باشیم. همچنین نیکزاد مدعی شد که با برگزاری جلسات غیرعلنی مجلس با کابینه و مسئولان کشوری در سروسامان دادن به شــرایط اقتصادی ســخت میتواند یکی از راه حلها باشد ادامه داد: هرچند مجلس شفاف و روشن مسائل را با مردم در میان میگذارد اما هدف از این جلسات غیرعلنی پیگیری مشکلات و بیان مسائل است که انتظار داریم بیش از این یاس و ناامیدی را در جامعه شــاهد نباشیم. بر اساس ماده قانونی دولت باید خرداد ماه امسال برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه میکرد که بنابه اظهارنظر رئیس جمهور دولت منتظر ابلاغ سیاستهای کلی نظام شد تا شهریورماه این امر میسر شود. بودجه سال آینده و عدم تصویب برنامه هفتم توسعه یکی دیگر از مشکلات دولت و مجلس است که دولت باید تا 15 آذر لایحه بودجــه را به مجلس بدهد ولی حدود یک ماه در این کار تاخیر کرد. این در حالی اســت که هنوز برنامه توســعه هفتم هنوز تصویب نشده است. پیش از این قرار بود برنامه هفتم توسعه واقع بینانه و مساله محور تهیه شود که به دلیل تأخیر و تعلل در این زمینه با هماهنگی قوای مجریه و مقننه و امر رهبری برنامه ششم توسعه تمدید شد. نیکزاد همچنان امیدواریم است در اوایل سال آینده این برنامه برای تصویب نهایی به مجلس ارســال شــود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشــاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: هرچند دیرهنگام ولی دولت لایحه بودجــه را دو روز پیش تقدیم مجلس کرد و ما تا اواخر اسفند فرصت تصویب نهایی آن را داریم. با تعیین رئیس کمیســیون تلفیق در روزهای آینده و تشــکیل جلســات سه شیفته کمیســیون و جمع بندی نظرات نمایندگان امیدواریم به ســرعت لایحه بودجه آماده بررســی در صحن علنی شود. دو نفر از نمایندگان استان سیدکاظم موسوی و محمود عباس زاده مشگینی در کمیسیون تلفیق حضور دارند و امیدواریم با برگزاری جلســات فشرده کمیسیون در اواسط اسفندماه لایحه به تصویب نهایی مجلس برسد. بودجه عمومی سال آینده یک هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان است که عمده این منابع از محل فروش نفت، مالیات، انتشار اوراق و فروش دارایی های دولت تأمین میشود که بخش عمده ای از این منابع صرف هزینه های جاری میشــود. نیکزاد اعتبارات عمرانی سال آینــده را یک هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفــت: از محل تبصره ۱۴ ۶۶۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده که عمده آن صرف پرداخت یارانه ها میشود. بودجه شرکتها در الیحه ۱۴۰۲ ۳۹۷ هزار است و کل بودجه سال آینده ۵ هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است.