رائفی پور: مسئولان قبلی را محاکمه کنید!

آرمان امروز: رائفي پور، چهره رسانه‌اي گفت: آشتي ملي کار فرهنگي نياز دارد و به سرعت محقق نمي‌شود ... بياييد مسئولان قبلي را محاکمه کنيد تا حساب کار دست مسئولان تازه‌نفس بيايد تا آنان درست مديريت کنند و حکمراني مطلوب را نهادينه کنند. بايد براي يک‌بار هم که شده قبح اين موضوع بريزد.
او در مورد اين درخواستش ادامه داد: آشتي ملي کار فرهنگي نياز دارد و به سرعت محقق نمي‌شود. برطرف کردن مسائل اجتماعي زمان مي‌خواهد و نمي‌توان در کوتاه‌مدت همه را با هم همراستا کرد. نکته دومي که براي تحول در روند حکمراني بايد مدنظر قرار بگيرد، اين است که بايد مقصران خطاهاي مديريتي پاسخگو‌شوند.
همه دولت‌ها در دور اول فعاليت خود مي‌گويند در حال آواربرداري هستيم. چه‌کسي آوار ريخته است؟ دولت قبل؟ پس اگر مي‌خواهيد دولتي بيايد و درست کار کند، بياييد مسئولان قبلي را محاکمه کنيد تا حساب کار دست مسئولان تازه‌نفس بيايد تا آنان درست مديريت کنند و حکمراني مطلوب را نهادينه کنند.  بايد براي يک‌بار هم که شده قبح اين موضوع بريزد تا افراد بدون همه‌جانبه‌نگري دست به تصميم‌گيري نزنند و اصول حکمراني را به‌درستي رعايت کنند و بدانند خطاي آنان حتما پيگرد بعدي خواهد داشت. اين مسئله خطاها را کاهش مي‌دهد و حتما روند ناراضي‌تراشي را متوقف يا دست‌کم کند مي‌کند.