دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر استعفا داد

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: دختر نرگس معدني پور که فيش حقوقي اش منتشر شده بود، از سمت خود استعفا کرد. عليرضا نادعلي افزود: پس از انتشار فيش حقوقي دختر يکي از اعضاي شوراي شهر وي از سمت رياست دفتر مادر خود استعفاداد. وي ادامه داد: خانم فاطمه منصورلي که فيش حقوقي‌اش چندي پيش منتشر شده بود با کناره گيري از سمت خود استعفا داد.